(new)ויקטורי
מלגות שכל סטודנט חייב להכיר

מלגות שכל סטודנט חייב להכיר

אוניברסיטת אריאל שבשומרון מציעה מגוון רחב של מלגות לסטודנטים הפוטנציאליים ובעלי התואר הראשון

(צילום: pixabay)

אין ספק כי תואר אקדמי יכול להוות עבור רבים, בעיקר צעירים ומשוחררי צבא אך גם מבוגרים יותר כרטיס כניסה לעולם תעסוקתי עשיר ופתח להרחבת אופקים ועתיד כלכלי טוב יותר. אך בין אם מדובר בתואר ראשון ובין אם מדובר בתארים מתקדמים יותר אחד החסמים המשמעותיים בנגישות להשכלה הגבוהה בישראל הוא מחירה הלא זול בכלל. לשמחתם של המועמדים הרבים, אוניברסיטת אריאל שבשומרון מציעה מגוון רחב של מלגות לסטודנטים הפוטנציאליים ובעלי התואר הראשון.

מלגות לסטודנטים מועמדים לתואר ראשון:

מלגה לסטודנטים בתואר ראשון הממשיכים ברצף ללימודי הוראה - המלגה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה ללא כפל מלגות. המלגה מעניקה הנחה של 50% מעלות גובה האגרות ודמי רישום לסטודנטים בתואר ראשון הממשיכים ללמוד ברצף למסלול לימודי הוראה.

מלגת יפתח - המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול חשמל ואלקטרוניקה או במסלול מדעי המחשב. סטודנטים שציון הפסיכומטרי שלהם הוא 650 ומעלה יהיו זכאים למלגה בסך 1500 ש"ח. המלגה מיועדת לשנה א' בלבד, וסטודנט אשר יבטל את לימודיו לפני תחילת סמסטר ב' - מלגתו תבוטל. אין כפל מלגות.

מלגת נחשון - סטודנטים המתקבלים על סמך ציון פסיכומטרי של 720 ומעלה יקבלו מלגת שכר לימוד בגובה 100% שכר לימוד בכל שנות לימודיהם התקניות ובתנאי שהממוצע השנתי יהיה 95 ומעלה בכל שנה ושנה. המלגה אינה מיועדת לסטודנטים המתקבלים בנוסף על סמך לימודים קודמים או שזכאים לפטורים על סמך לימודים קודמים. המלגה אינה רלוונטית לתכנית הסבה ותינתן בכל שנה מחדש. במידה וסטודנט יחרוג משנות התקן לתואר או יפסיק לימודיו, יבוטלו המלגות שהוזנו ועל הסטודנט יהיה להסדיר תשלום.

מלגות ללימודים מתקדמים:

האוניברסיטה מעניקה הזדמנות לקבלת מלגות לתארים מתקדמים לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים להמשיך את לימודיהם באוניברסיטה.

מלגה לבוגרי האוניברסיטה הממשיכים לתואר שני תשפ"ב - המלגה מיועדת לסטודנטים שיסיימו את התואר הראשון בממוצע 85 ומעלה.

סטודנטים שימשיכו ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי תואר שני במסלול עם תזה, יקבלו בשנה א' הנחה של 2500 ש"ח.

סטודנטים שימשיכו ברצף מלימודי תואר ראשון ללימודי תואר שני ללא תזה, יקבלו בשנה א' הנחה של 1500 ש"ח.

סטודנטים שלא ממשיכים ברצף מלימודי תואר ראשון לתואר שני במסלול עם תזה, יקבלו בשנה א' הנחה של 1500 ש"ח.

סטודנטים שלא ממשיכים ברצף בלימודי תואר ראשון לתואר שני במסלול ללא תזה, יקבלו בשנה א' הנחה של 500 ש"ח. המלגה מיועדת לבוגרי האוניברסיטה באריאל, אין כפל מלגות.

מסלול ישיר המאפשר לזכאים לו סיום לימודי תואר ראשון + תואר שני ברצף. התנאים לקבלת מלגה למסלול ישיר - תואר ראשון בממוצע של 85 ומעלה, סיום תואר ראשון בשנים התקניות, והמלגה תוענק במעמד טופס הטיולים של התואר הראשון לעומדים בתנאים הנ"ל.

הטבת שכר לימוד לסטודנטים שהתקבלו למסלול הישיר - מלגה בסך 3000 ש"ח שתינתן במעמד סגירת חובות התואר הראשון בשנות התקן ותעמוד לטובת התואר השני. הטבת שכ"ל ופטור מתשלום דמי רישום יינתנו לסטודנטים בוגרי תואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון בלבד.

סטודנטים הלומדים במסלול זה ומסיימים את לימודי התואר הראשון יקבלו מלגת ממשיכים בתוספת למלגת מסלול ישיר. סכום המלגה: 2500 ש"ח ללומדים במסלול עם תזה, 1500 ש"ח ללומדים במסלול ללא תזה.

המלגה מוגבלת לגובה שכר לימוד נורמטיבי ולא ניתנת להעברה משנה לשנה.

מלגת שמשון - מלגת הצטיינות לתואר שני על בסיס ממוצע ציונים של תואר ראשון. סטודנטים שסיימו תואר ראשון בממוצע ציונים 95 ומעלה זכאים למלגה על סך 80% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי לשנה אחת.

סטודנטים שסיימו תואר ראשון בממוצע ציונים 92-94 זכאים למלגה על סך 40% עד לגובה שכ"ל נורמטיבי לשנה אחת. המלגה אינה רלוונטית ללימודי רפואה, ומותנית בסיום חובות אקדמיים תוך סמסטר מתום שתי שנות התקן. המלגה תינתן רק בסיום התואר במועד התקני (תואר שני = שנתיים).

כמו כן, מלגת ההצטיינות לא מיועדת לזכאים למלגות מחקר. אין כפל מלגות.

מלגות נוספות:

מלגת דיקן הסטודנטים - מלגה המבוססת על מצב סוציו-אקונומי, נעה בין 500 ל- 2500 ש"ח. המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים - אקדמי, הנדסאי ומכינה (במידה ואינם זכאים למלגות המכינה). סטודנט הלומד באוניברסיטה מוזמן להגיש בקשה אחת למלגה בכל שנת לימודים.

תכנית המלגות Impact - מלגה המיועדת למועמדים לקראת שנה א' וב' לאחר שירות צבאי, בעלי תעודת לוחם\תומך לחימה עם קושי כלכלי מוכח. המלגה הינה בגובה 4000$ לכל שנות התואר (עד 4 שנים).

ממדים ללימודים - מלגה לה זכאים חיילים שהתגייסו משנתון יולי 2013 ואילך בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב (לוחמים) או בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב, כסף, ארד) השייכים לאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים, בני מיעוטים. המלגה היא כשני שליש משכר הלימוד כאשר השליש הראשון הוא מרכיב הפיקדון, המלגה מתווספת לכספי הפיקדון על ידי הקרן להכוונת חיילים משוחררים. זכאות נקבעת על ידי משרד הביטחון.

קרן הישג - מלגת שכר לימוד מלאה וקיום לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים בצבא. נדרש שירות צבאי מלא והרשמה ללימודים עד שנתיים מיום השחרור.

קרן גרוס - קרן המעניקה מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, כולל סטודנטים להנדסאים שנה ב' ומעלה. המלגאים נדרשים להשתתף בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם או במוסדות ההשכלה הגבוהה.

מלגה לנפגעי פעולות טרור - מלגה המיועדת לסטודנטים נפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה או שלהם בני משפחה ממדרגה ראשונה ונפגעי פעולות טרור בעלי נכות של 19% ומעלה ובתנאי שיחלו ללמוד תוך 5 שנים מיום האירוע. במידה והסטודנט נפגע - יהיה הסטודנט זכאי למלגה בשכר לימוד בלבד בגובה אחוז הנכות לו הוכר. במידה ובן משפחתו של הסטודנט נפגע - יהיה הסטודנט זכאי למלגת שכר לימוד בגובה 50% מאחוז הנכות שהוכרה.

מלגת הישגים תשפ"ב - סטודנט המשתייך לפרויקט "הישגים" מטעם האוניברסיטה ומציג אישור מטעם הפרויקט זכאי לקבל מלגה בסך 500 ש"ח בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. המלגה לא מיועדת לתשלום דמי רישום.

מלגה לקורסי העשרה - סטודנטים רשאים ללמוד ללא תשלום קורסים שאינם נכללים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 4 שעות שנתיות בכל שנת תקן. ניתן להירשם רק לקורסים עיוניים, לקורסים ללא דרישות קדם או לקורסים ללא מכסת מקומות מוגבלת. ההטבה ניתנת רק בשנות התקן.

יש מגוון מלגות לסטודנטים לכן כדאי לעיין ברשימה, לקרוא מידע ולבדוק תנאים.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21