(new)חווה בכפר
מי "איפס" את ימי החופשה שלי?

מי "איפס" את ימי החופשה שלי?

תושבת אזור מודיעין תקבל יותר ממאתיים אלף שקל המגיעים לה בגין פנסיה, אובדן כושר עבודה, פדיון חופשה, הבראה, פיצויי פיטורין ודמי מחלה – שנלקחו ממנה שלא כדין. כך עולה מהסכם הפשרה שנחתם לאחרונה בעקבות תביעה, שהגישה התושבת נגד מעסיקיה לשעבר.

העובדת, שעבדה במקום עבודתה הקודם במשך יותר מעשר שנים, גילתה במקרה כי בעליו התחלפו. זאת למרות שאותם מנהלים המשיכו לנהל ואותו צוות עובדים נשאר במקום העבודה, אך דבר לא נאמר על כך לעובדים. מכתב התביעה, שהוגש באמצעות משרד עו"ד אלקוצר עזריה תמיר ממודיעין, עולה כי לעובדת התברר שימי החופשה וימי המחלה שלה התאפסו וכי זכויותיה התעדכנו כאילו היא עובדת חדשה.

בכתב התביעה נכתב כי "ברור היה לתובעת כי מאחר והיא פוטרה מהנתבעת הראשונה היא זכאית לכל זכויותיה, לרבות פיצויים, אך אלה לא התקבלו עד היום. התובעת הייתה בטוחה שמפרישים לה, כפי שהוסכם וכדין, כסף לביטוח עבור אובדן כושר עבודה. רק לאחרונה גילתה כי הנתבעות אינן מפרישות לה כמוסכם וכדין ולעיתים לא מופרשים כספים כלל".

עוד נכתב בכתב התביעה כי מעבר לעובדה ששכרה של העובדת עוכב לא פעם, התברר לתובעת כאמור לעיל כי "הנתבעות לא העבירו לחברת הביטוח כספים שנגבו משכרה, אינן מפרישות כדין כספים לחברת הביטוח, ועם החלפת המעסיקים קיזזו לה הנתבעות את כל ימי המחלה והחופשה וסירבו לשלם חופשת מחלה בטענה שלא צברה ימים, קיזזו לה את ימי החופשה המגיעים לה כעובדת ותיקה, אך מצד שני לא טרחו לשלם לה פיצויים עבור תקופת עבודתה – עד לסיומה".

עו"ד איריס אלקוצר ועו"ד סיגל עזריה תמיר, שטיפלו בתביעה שהגישה העובדת נגד מעסיקיה לשעבר: "בפגישה שנערכה בינינו למנהלי הנתבעות, הסכימו הנתבעים לשלם לעובדת עבור סכומי הביטוח החסרים בתנאי שהעובדת לא תתפטר. כמובן שלאור האמור לעיל: לא שולמו לעובדת כל זכויותיה על פי חוק, הפגיעה הקשה של אמון התובעת בנתבעים והתייחסותם אליה לא איפשרו לה להמשיך בעבודתה, ולכן היא נאלצה להתפטר".

בסופו של דבר כאמור הצדדים הגיעו להסכם הפשרה שעל פיו נקבע כי העובדת תקבל סכום העולה על 200 אלף שקלים שיפצה אותה עבור תשלום הפיצויים, ימי החופשה והמחלה ועל הפגיעה בה.

 

(new)מאוחדת באנר 2