(new)דיור מוגן 1/7/18
רשמית: אכיפה סלקטיבית

רשמית: אכיפה סלקטיבית

הוועדה המקומית לתכנון ובניה קבעה מדרג לעבירות הבניה הנפוצות בעיר, שמשמעותו: החמורות ייאכפו מהר ובנחישות. אחרות לא ייאכפו כלל. מתוך ארבע דרגות חומרה - מצא את מה שרלבנטי לך. בצילום: מודיעין. הגדר נמוכה? הפקח לא יבוא ( ארכיון)

הוועדה המקומית לתיכנון ובניה קבעה מדרג לעבירות בניה ולפי סיווג זה תופעל האכיפה כנגד העבריינים שייתפסו. חברי הוועדה ניסחו מסמך ההבנות שאומר: "מטרתה של מדיניות האכיפה היא שמירה על המבנה המורפולוגי ועל השטחים הציבוריים שפותחו בעיר במשאבים רבים לרווחת הציבור ובנוסף שמירה על חזיתות הבתים".

מדוע נקבע המדרג? הוועדה מסבירה כי "חרף חשיבותן של פעולות לאכיפת דיני התכנון והבניה, לעיתים לא ניתן לבצע בעת ובעונה אחת את כל הטעון אכיפה, ויש ליצור סדרי עדיפויות, זאת בשל מגבלות אובייקטיביות של כח אדם והכשרתו".

ברמת אכיפה גבוהה סווגו עבירות אלו: בנייה ו/או שימוש שלא כדין בשטחים ציבוריים בבעלות הרשות; בניה על שטחים ציבוריים שאינם בבעלות הרשות עבירות בנייה ו/או שימוש שלא כדין למטרות מסחריות ו/או כלכליות; אי כיבוד צווים מנהליים או צווי בית משפט; הודעה כוזבת; עבירות הפוגעות בחזות העיר לרבות קירוי/ פרגולה, עם דגש על חזית קדמית; בניה או שימוש שלא כדין בהיקף נרחב; אכלוס ללא תעודת גמר; בניית מבנה חדש או תוספת שטח שירות או עיקרי ללא היתר; סגירת חניות/ שימוש בחניה שלא למטרת חניה; שימוש חורג בנכס; פיצול יחידת דיור/ גני ילדים; עבירות בהיקף גדול שמתגלות אגב העברת בעלות בנכס; שימוש חורג מתב"ע; בריכות שחייה; הוספת קומה בכל מפלס; שימוש חורג במבנה/ עסק מסחרי; הצבת מבנים יבילים (מכולות או קרוואנים).

ברמת תיעדוף בינונית סווגה עבירה של "עירום עפר ללא היתר במרחב הציבורי".

בסיווג של עבירה נמוכה נכללות העבירות הבאות: התקנת מזגן בחזית קדמית נמוכה פרגולה/ סוכך; קירוי בחזית אחורית; הצבת מחסנים ניידים בחזית קדמית; הצבת מתקני משחק/ או ביתני משחק בחזית קדמית.

עבירות ש"ככלל אין לציבור עניין באכיפתן" הן: בניית דודי שמש; מזגנים שאינם בחזית קדמית ראשית; צנרת מזגנים בחזית; מחסן בחזית אחורית שאינו בהיקף נרחב; עמודים, סטופרים בשטח המשמש כחנייה; התקנת וונטות; גדר מתחת לגובה של 1.78 מטר ככל שאינה בחזית המגרש שפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח מחסום/ שער בכניסה לחניה או לרוחב פתח כניסה להולכי רגל ושינוי גודל חלון בחזית שאינה קדמית ראשי.

יאיר דנון