(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
חושך בקצה המנהרה

חושך בקצה המנהרה

מתגברים הסימנים על העמדתה לדין של סטלה הנדלר – מנכ"ל בזק ממכבים, החשודה במספר עבירות בפרשה שמטלטלת את המדינה ונקראת "תיק בזק". חקירת הרשות לניירות ערך מחזקת את ההערכה כי מצבה – יחד עם אלוביץ' ופילבר – אינו מעודד במיוחד. בתמונה סטלה הנדלר, צילום ארכיון

לאחר שבועות ארוכים בהם היתה סטלה הנדלר בחזקת "חשודה" בפרשה המטלטלת את המדינה, השבוע התחזקו החשדות נגד מנכ"ל בזק ממכבים, ולפי כל ההערכות היא צפויה לעמוד בפני כתב אישום. ה"חותמת" על השינוי במצב היה פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך, שהודיע על סיום החקירה והעברתה לפרקליטות מחוז ת"א. כלומר – כהמלצה להעמדתם לדין של הנדלר, יו"ר החברה שאול אלוביץ ומנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר.

החקירה הגלויה נפתחה בחודש יוני, ובה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות שיבוש מהלכי משפט. במסגרת תיק חקירה זה נחקרו מספר פרשיות הנוגעות להתנהלות חשודה של גורמים בכירים בחברות בזק, יס וחלל וכן של מספר עובדי מדינה הקשורים מתוקף תפקידם בממשקי עבודה מול חברת בזק כמפורט להלן:

קבלת כספים במרמה – במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית, לכאורה, לביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברות YES ובזק, אשר היו אמורים לזכות שלא כדין את בעל השליטה בחברת בזק בסך של כ-170 מיליון שקל. מממצאי החקירה עולה כי דיווחי החברה בדבר עמידה ביעדים אלה הושגו לאחר שורה ארוכה ושיטתית של פעולות מלאכותיות במערך התשלומים, הרכישות וההשקעות של החברה אשר כל תכליתן, על פי החשד, הייתה להעשיר את קופת בעל השליטה.

עוד פרשיה שנחקרה בתיק היא של חשד להדלפת חומרי הוועדה הבלתי תלויה לבעל השליטה בחברה ומקורביו – במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית, לכאורה, לביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברת בזק. תשתית ראייתית הנוגעת להדלפות מתמשכות ושיטתיות של דיוני הוועדות הבלתי תלויות של חברת בזק אשר נדרשו לבחינת עסקאות בזק – YES ובזק - חלל.

בעסקאות אלה עם בעל שליטה התחייבה בזק לשלם לבעל השליטה בה סך מצטבר של כשני מיליארד שקל. במסגרת פרשה זו נמצאה תשתית ראייתית להעברת מידע מהותי וחסוי מתוך דיוני הוועדה אשר היה בו כדי לחשוף בפני בעל השליטה ומקורביו את עמדות הוועדה ביחס לשלבי המו"מ השונים. עוד עולה מהחקירה כי לעיתים הנחו בעל השליטה ומקורביו את הגורמים המדליפים מתוך דיוני הוועדה לפעול בקרב חברי הועדה על מנת לקדם או לסכל עניינים בהתאם לאינטרסים שלהם בעסקה.

פרשה שלישית שנחקרה עוסקת בחשד לקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין וחוק ניירות ערך – במסגרת פרשה זו נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע פעילות מרמתית, מתמשכת ומכוונת מצד מנכ"ל משרד התקשורת וכן נושאי משרה ועובדים נוספים בחברת בזק, אשר פעלו בצורה שיטתית לקידום האינטרסים של חברת בזק.

פעילות זו כללה, בין היתר, העברה שיטתית של מסמכים מסווגים, ניירות עמדה פנימיים, תכתובת ומסמכים מדיונים בין-משרדיים, לרבות כאלה אשר טרם נדונו בפורומים המוסמכים. במסגרת זו נהגו גורמים בחברת בזק לעבור על המסמכים המודלפים, לתת את הערותיהם עליהם, לנסחם ולעיתים אף לכתוב אותם בכללותם והכל בהתאם לצרכיהם האסטרטגיים, הטקטיים והעסקיים.

(new)עידן הפרזול 13.1.20