(new)דיור מוגן 1/7/18
מי שובת והיכן מתקיימים הלימודים חלקית?

מי שובת והיכן מתקיימים הלימודים חלקית?

ארגון המורים השבית הבוקר את מוסדות החינוך העל יסודיים בהם מלמדים מורים החברים בארגון המורים. בחלק מהמוסדות מתקיימים הלימודים חלקית

כך פועלים בתי הספר העל יסודיים בעיר: מומלץ להתעדכן באתרי בתי הספר או עם מחנכי הכיתות וגם מול אמצעי התקשורת 

עירוני א : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב וגם בכיתות תקשורת של החינוך המיוחד. 
עירוני ב: השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב. 
עירוני ג : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב .
עירוני ד: השבתה בחט"ע,לימודים סדירים בחט"ב .
עירוני ה : חט"ע- תצא הודעה מפורטת לתלמידים והוריהם, בחט"ב- לימודים סדירים.
בית ספר על יסודי יחד : השבתה בחט"ע ( חוץ מסיור י"ב שמתקיים רגיל), לימודים סדירים בחט"ב. 
בית הספר העל יסודי מכבים רעות : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב ובכיתות התקשורת של החינוך המיוחד.
בית הספר הדמוקרטי : השבתה בחט"ע, לימודים סדירים בחט"ב.
תיכון ברנקו: השבתה מלאה.
אמית בנים : בחט"ע- תצא הודעה במייל להורים ולתלמידים, בחט"ב לימודים סדירים .
אמית בנות : בחט"ע תצא הודעה מסודרת להורים ולתלמידות, בחט"ב לימודים סדירים.
אולפנת אורות מודיעין: לימודים כרגיל.
ישיבה תיכונית לפיד: לימודים כרגיל. 

מומלץ להתעדכן באתרי בתי הספר

 

יאיר דנון