(newsדיור מוגן 10.7.19
האם העיריה מעודדת חריגות בנייה בפרוייקטים שהיא בונה?

האם העיריה מעודדת חריגות בנייה בפרוייקטים שהיא בונה?

שכני הישיבה התיכונית בשכונת השבטים עירערו על האופן שבו אושרה הקמת קיר תמך בינה לבינם. אנשי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הגיעו למקום, ביטלו את האישור המקורי והבהירו: "לא נעודד עבריינות בנייה". בתמונה: הקיר שכבר נבנה. האם הוא יפורק בהיעדר אישור?

(צילום פרטי)

בעיריית מודיעין מקפידים מאד על חוקי התיכנון והבנייה אבל כשזה מגיע לעירייה עצמה, נראה שלעתים "מעגלים פינות". כך עולה מהחלטת הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה, שהפכה את החלטת העיריה לאשר חריגה בהקמת קיר תומך בגובה עשרה מטרים בין חצרות בתיהם של תושבים ברחוב יהודה לישיבה התיכונית שברחוב ראובן הסמוך.

הקיר נבנה על שטח ציבורי פתוח ובשל הפרשי הגבהים בין שני הרחובות בנתה החברה הכלכלית קיר תמך בין השטח הציבורי הפתוח והישיבה התיכונית הסמוכה. לדברי הדיירים (שיוצגו ע"י עו"ד ענת מאירי) "הקיר נבנה ללא היתר וללא דירוג, אף כי גובהו כ-10מ'. בקשה להיתר הוגשה לאחר גמר הבנייה, יחד עם פרסום בקשת הקלה".

הדיירים השכנים התנגדו בוועדה המקומית לתיכנון ובנייה להקמת הקיר במתכונת זו והתנגדותם נדחתה. הם לא ויתרו והגישו ערר לוועדה המחוזית. בערר נטען כי לא היתה הצדקה לאישור ההקלה וכי חובת הדירוג עולה גם מהתקנות ולא ניתן לאשר הקלה לגביה.

חברי הוועדה המחוזית הגיעו למקום כדי להתרשם בעיניהם ועך כך אמרו בדיון שהתקיים לאחר מכן: "המצב בשטח שונה מאד מההיתר המקורי. הבקשה אינה תואמת את תקנות בקשה להיתר ודינה להידחות. גם אם היתה הבקשה תואמת את התקנות, לא מצאנו הצדקה תיכנונית למתן ההקלה. על כך נוסף השיקול של אי עידוד עבריינות הבנייה ואלה מטים את הכף לטובת דחיית הבקשה, לפיכך הערר מתקבל".

עו"ד ענת מאירי פנתה ליועצת המשפטית של העירייה, דנה חפץ-טוכלר: נא הורי לנקוט בהליכים המתחייבים נגד החברה הכלכלית בגין בנייה ללא היתר והנחי את כל האחראים לבנייה לדרג את קיר התמך, כמתחייב מהחלטת ועדת הערר". בהמשך כתבה: "הקלות הבלתי נסבלת שבה העירייה מרשה לעצמה לבנות ללא היתר ובסטייה מתכנית בשטחי הציבור, ואח"כ מוחלת לעצמה ומאשרת הקלות, בעודה מחמירה עם תושביה שביצעו עבירות בנייה קלות פי כמה, עומדת בניגוד חמור לכל הוראת חוק ולכל מינהל תקין. לאורך השנים סבלו מרשי ועודם סובלים מתוצאותיה של בנייה, שתוכננה בלא התחשבות במציאותם בשטח, ומפעילויות טורדניות המתבצעות במתחם בית הספר ועוד היד נטויה. שוב ושוב הוגשו עררים בהם קיבלה ועדת הערר במלואה או בחלקה את טענותיהם, אך העירייה מתמידה בהתעלמותה מהם. מובן שאם לא ייווכחו מרשיי כי חל שינוי בהתייחסות העירייה כלפיהם וכי החוק נאכף כראוי גם על מי שבונה מטעם העירייה ועבורה – לא אוכל לעצרם".

מהעיריה נמסר בתגובה: "מדובר בקיר תומך שנבנה בעקבות חוות דעת של יועץ קרקע כי במקום קיימת קרקע לא יציבה שעלולה לסכן את הציבור ויש לבנות קיר תמך לייצב אותה. גובה הקיר נקבע בהתאם לגובה הקרקע. לעניין דירוג הקיר העירייה תפעל בהתאם להנחיית הוועדה".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ