(newנגריית עין ראפה 2/12/18
מודיעין עילית מובילה - בפוריות

מודיעין עילית מובילה - בפוריות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את נתוני הפריון לשנת 2016, מהם עולה כי השכנים החרדיים מובילים את הטבלה הארצית עם נתון של 7.59 ילדים פר אישה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע דו"ח בנושא פריון וילודה בישראל לשנת 2016, ממנו עולה כי העיר המובילה במספר הילדים לאישה הוא שכנתנו החרדית מודיעין עילית, שניצבת בראש הטבלה עם נתון של 7.59 ילדים פר אישה. באופן מפתיע למדי, מתברר כי בשנים האחרונות נרשמה ירידה במספר הילדים פר אישה במודיעין עילית, כאשר בשנת 2005 עמד הנתון על 8.32.

נתונים על מודיעין לא הופיעו בדו"ח הלמ"ס, אולם ידוע כי בערים המשתייכות לאשכול סוציו אקונומי גבוה דוגמת מודיעין, שיעורי הפריון נמוכים יותר מהממוצע בישראל, שעומד על 3.11 ונחשב לגבוה ביותר במדינות המערב, בהן נרשמו בשנים האחרונות ממוצעים של פחות מ-2.1 ילדים פר אישה.

כאמור, שיעור הפריון הגבוה ביותר ב-2016 ביישובים המונים למעלה מ-10,000 תושבים היה במודיעין עילית, כאשר הנמוך ביותר היה בקרית טבעון – 1.91. היישובים עם שיעור הפריון הגבוה ביותר היו היישובים החרדיים והבדואיים בדרום ואילו היישובים עם שיעור הפריון הנמוך ביותר היו לרוב דרוזיים, או יישובים שהשתייכו לאשכולות הגבוהים במדד החברתי-כלכלי ויישובים עם אחוז גבוה של עולים.

כעת מתברר גם כי שיעור הפריון הכולל בישראל לא נמצא בעלייה. הנתון שנמדד בשנת 2016 דומה לזה שנמדד בשנת 1980 – 3.14.

יאיר דנון