(new)ויקטורי
סדרי האבטחה בקניון שונו

סדרי האבטחה בקניון שונו

בוטלו עמדות הבידוק בכניסות למדרגות הנעות ובמקביל תוגברה האבטחה ההיקפית ובכניסות הראשיות

סדרי האבטחה בקניון שונו לאחרונה בעקבות עידכון והערכת מצב מחודשת של גופי הביטחון והמשטרה לגבי היתכנות איומים. בעקבות כך הנחתה המשטרה את הנהלת הקניון לבצע את השינויים שמשמעותם העברת כובד המשקל של האבטחה מתוככי הקניון למעגל החיצוני יותר ומעמדות נייחות של מאבטחים לאבטחה ניידת כלומר סיורים רגליים.

כך בוטלו למעשה העמדות הנייחות שהיו מוצבות בכניסות ליד גורמי המדרגות הנעות בקומת החניון והוסרו מתקני השיקוף להולכי הרגל. במקומם תוגברו הסיורים הרגליים ברחבי הקניון ותוגברו גם במאבטחים חמושים בכניסות לרכבים שלחניון הקניון וכן במאבטחים באזור רחבת הירידים והכניסות האחרות להולכי רגל.

במשטרה כמובן לא מתייחסים לשינוי בתפיסת הביטחון, ואפשר להבין זאת, בכיר בהנהלת הקניון אמר: "אנחנו לא פועלים על דעת עצמנו בנושא הביטחון אלא מקבלים הנחיות מגורמים מוסמכים. אכן תפיסת הביטחון השתנתה ובעקבות זאת שינינו את מערך האבטחה. העמדות הנייחות הוסרו אבל תיגברנו את מספר המאבטחים החמושים בכניסות כלי הרכב, הוספנו סיורים רגליים בתוך הקניון וסביבו והוספנו אמצעים טכנולוגיים רבים כך שגם אם מישהו ינסה להיכנס רגלית לקניון דרך כניסת כלי רכב הוא מיד יעלה בראדאר שלנו ותוך זמן קצר מאד מאבטח ייגש אליו לברר מיהו ומה מעשיו".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20