(new)ויקטורי
עושים סדר בבתי הכנסת

עושים סדר בבתי הכנסת

מועצת העיר אישרה תוספת של 500 מ"ר לבית המדרש של ישיבת ההסדר • אושרה הפעלת בתי כנסת חדשים במבנים קיימים בשכונות מגינים והשבטים • בוטלה הקצאת הקרקע להקמת בית כנסת ברחוב נחל זוהר • חבר המועצה מי און מציע להשתמש במבני בתי הכנסת בשעות שבהם הם ריקים מאדם

שני בתי כנסת חדשים יפעלו במודיעין, לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה להוסיף "ייעוד" למגרשים שעליהם נמצאים כעת בית הספר הדתי אמי"ת בשכונת המגינים ומעון יום בשכונת השבטים. מנגד – העיריה ביטלה תוכנית להקמת בית כנסת על מגרש צ-88 ברחוב נחל זוהר 24. ועדת ההקצאות ביטלה את אישור העירייה מנובמבר 2009, להעניק את המגרש לעמותת "אור התורה" שביקשה לבנות במקום בית כנסת. בדברי ההסבר לביטול כותב מנכ"ל העירייה יורם כרמון כי "הליך ההקצאה לא קודם ע"י חברי העמותה ולבקשת העירייה הגישה העמותה בקשה לביטול ההקצאה".

ועוד בנושא בתי כנסת: חבר המועצה שחר מי און העלה בישיבת הנהלת העיר השבוע את נושא השימוש במבני בתי הכנסת בעיר במהלך ימות השבוע, כשהמבנים עומדים למעשים ריקים ושוממים מאדם. מי און ביקש לאפשר לעשות שימוש במבני בתי הכנסת לטובת הציבור ולהשתמש באולמות ובחדרים לצורך אירועים קהילתיים, וכן להשכיר את המבנים לפעילויות חברתיות ולאירועים בתשלום שיפוקחו ע"י העירייה.

ישיבת ההסדר מתרחבת

מועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה את המלצתה של ועדת ההקצאות העירונית לתוספת של 500 מ"ר לישיבת ההסדר ע"ש מאיר והראל שבמגרש 662 שבשדרות עמק בית שאן. לחברי המועצה חולקו המסמכים עם ההסברים אבל ספק אם מי מהם טרח לקרוא אותם. ההצבעה שנמשכה מספר שניות היתה אוטומטית וקואליציונית והקצאת השטח אושרה באופן מיידי.

מי שטרח לקרוא את הנייר הבין כי מדובר בהקצאה כוללת להגדלת בית המדרש של ישיבת ההסדר, שהוא רק השלב הראשון בהרחבת הישיבה. השלב השני יהיה בניית מעונות לסטודנטים והשלב השלישי כולל בניית חדר אוכל, אודיטוריום וכיתות לימוד. בדף ההסבר נכתב כי "הבקשה להגדלה עומדת בתנאי נוהל משרד הפנים שכן השטח המשותף הנוסף אינו עולה על 500 מ"ר והוא צמוד לשטח ההקצאה המקורית. הוא אינו עולה על 25% משטח ההקצאה המקורית והוא דרוש לאותו שימוש הקיים בקרקע המקורית".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21