(new)דיור מוגן 6.2.20
מרגישים טוב

מרגישים טוב

סקר של המשרד לביטחון פנים על "תחושת הביטחון" של התושבים נותן למודיעין ציון גבוה יחסית לממוצעים הארציים

על פי סקר של המשרד לביטחון פנים, תחושת הביטחון האישי במודיעין מכבים רעות גבוהה משמעותית מהנתונים הארציים

המשרד לביטחון פנים מפרסם סקר שביצע על תחושות הציבור במודיעין בכל הקשור לביטחון אישי. הסקר משווה את תחושת הביטחון האישי, חשיפה כללית לעבירות ומדד תיפקוד השיטור העירוני ביחס לנתונים הארציים. הסקר בוצע באינטרנט ובטלפון בקרב מדגם מייצג של תושבי העיר, כחלק ממדגם ארצי רחב.

הסקר מראה כי מאז הקמת מערך השיטור העירוני בעיר (לפני כשנה וחצי) תחושת הביטחון האישי עלתה ביחס לנתונים הארציים: 92% מהתושבים חשים ביטחון אישי רב בעיר לעומת 71% בלבד בערים אחרות בארץ. עוד עולה מהסקר כי תחושת הביטחון האישי נותרה גבוהה בשנה זו ביחס לשנה קודמת, כאשר 87% חשים בטוחים בעיר לעומת 70% בלבד בנתונים הארציים. גם בשעות הלילה חשים כמעט 80% מהתושבים ביטחון רב ללכת לבד, ונתון זה גבוה ביותר לעומת הנתונים הארציים שמלמדים על 46% בלבד שחשים כך.

גם מדידת "חשש להיפגע מעבירות" העלתה כי במודיעין המצב טוב מאוד באופן ניכר מהערים האחרות בארץ. נתונים אלו בולטים למשל במידת החשש להיפגע מבריונות בכבישים, כאשר במודיעין רק 20% חוששים, לעומת 43% בכלל הארץ. החשש להיפגע מעבירות אלימות הועלה רק על-ידי אחוז אחד מהנשאלים (לעומת 10% בארצי).

גם בנתונים על היקף החשיפה לעבירות והדיווח עליהן ניכר כי במודיעין יש פער רחב לעומת הנתון הארצי. פער זה מתבטא בכך שבחשיפה הכללית לעבירות, רק 35% נחשפו לעומת 45% בארצי. נתון זה נגזר מאוסף של פרמטרים, למשל, 4% נחשפו לעבירות אלימות לעומת 18% בארצי. כמו כן, 64% נחשפו לבריונות בדרכים בעיר לעומת 77% בארצי. 

ברבעון הראשון של שנת 2018 עולים נתונים חשובים המצביעים על ירידה של 12% באירועי האלימות לעומת התקופה המקבילה ב-2017. ירידה ניכרת של 18.5% מתבטאת למשל באירועי תקיפה. כמו כן, חלה ירידה של 13% בתקופות הללו באירועי גרימת רעש במקום ציבורי.

(new)עידן הפרזול 13.1.20