(new)ויקטורי
משפרים עמדות לאחור

משפרים עמדות לאחור

רשות מקרקעי ישראל פירסמה מכרז חדש לשיווק מגרש 117 בשכונת מורשת במקום זה שנפסל מול חברת פפושדו והותיר 75 זוכי-הגרלה בסוג של הלם • המחיר המקסימלי למ"ר במכרז החדש הופחת ב-30%

מספר ימים לאחר שרשות מקרקעי ישראל פסלה את זכייתה של חברת הנדל"ן פפושדו במגרש בשכונת מורשת (עליו היא היתה אמורה להקים 107 יחידות דיור, 75 מהן במסלול "מחיר למשתכן" מיהרה הרשות לפרסם מכרז חדש לקרקע שיהיה פתוח ליזמים וקבלנים עד ל-20 לאוגוסט.

בין המכרז שנפסל למכרז החדש יש הבדל בסעיף המחיר המקסימלי למ"ר, שהופחת מ- 11,340 שקל למ"ר במכרז הישן ל- 8,939 שקל למ"ר במכרז החדש. זהו הפרש של כ-30%. זה המקום לציין כי התחרות במכרז היא על המחיר הנמוך ביותר שיציע יזם או קבלן למ"ר בנוי עבור הדירות במסלול "מחיר למשתכן". הקביעה כי המחיר המקסימלי יעמוד רק על 8,939 שקלים למ"ר יקשה כמובן על קבלנים בכל הקשור למרווח הצר של רווחים שיוכלו להפיק ממכירת הדירות.

מגרש 117 בשכונת מורשת, שסביבו פרצה הפרשה, משתרע על שטח של 7.7 דונם כאשר הבניה הרוויה שעליו תהיה מעורבת ברובה (75 דירות) במסלול "מחיר למשתכן" ועוד 32 דירות בשוק החופשי. עבור הקרקע דורשת רשות מקרקעי ישראל את המחיר שדרשה במכרז הקודם שעמד על 15.5 מיליון שקלים בתוספת מע"מ, ובנוסף חייב הזוכה להפקיד ערבות בסך 2.7 מיליון שקלים. אבל בנוסף לכך הזוכה ישלם עוד 22.6 מיליון שקל עבור הוצאות פיתוח והשתתפות בהקמת מוסדות ציבור בשכונה כך שנחיר הקרקע לא יירד מסך של 38.1 מיליון שקלים.

בינתיים הזוכים בהגרלת "מחיר למשתכן", שנרשמו לדירות במגרש 117, בהלם מוחלט. קבוצת הזוכים שהתארגנה בקבוצת וואטסאפ מקיימת דיונים ממושכים בין חבריה לנסות ולהציל את המצב. בשיחות לא רשמיות אמרו חברי הקבוצה כי "כולנו כמרקחה. אנחנו מנסים לדבר עם כל מי שרק אפשר. במשרד הבינוי והשיכון ובמנהל מקרקעי ישראל ובעירייה". אחד ממובילי הקבוצה אמר: "אנחנו עדיין מאמינים שזה לא סוף פסוק ושהמצב הפיך. הבנו שיתכן וחברת פפושדו תיגש שוב למכרז".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20