(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
"קנקון" מתרחבת ותפעיל גם מסעדה

"קנקון" מתרחבת ותפעיל גם מסעדה

חנות הבשר הגדולה שבמרכז עינב קיבלה את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ותוכל להוסיף עוד 60 מ"ר כ"תומך חנות המפעל"

חנות הבשר "קנקון" שנמצאת במרכז עינב מרחיבה את תחומי פעילותה: בעלי החנות הגישו בקשה לוועדה המקומית לתיכנון ובניה לקבל אישור להוסיף מתחם שבו תופעל מסעדה. בתום הדיון אישרו חברי הוועדה את הבקשה והפקידו אותה בועדה המחוזית לאישור הסופי.

בבקשה נכתב כי "התכנית מבקשת להוסיף במגרש 210 המיועד לפי תכנית מאושרת לתעשייה וכולל חנות מפעל, שימוש נוסף של מסעדה בתחום חנות המפעל הקיימת. שטח המסעדה המבוקש הינו 60 מ"ר ויהיה ותומך חנות המפעל. תוספת השימוש הינה לפי סעיף בחוק התיכנון והבניה הקובע כי הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בתחום רשות עירונית, למסחר הנלווה לתעסוקה, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימוש האמור לא יעלה על 10%  מהשטח הכולל המותר לבנייה באותו מגרש".

(new)מאוחדת באנר 2