(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
נלחמים ביתוש הטיגריס האסייני

נלחמים ביתוש הטיגריס האסייני

עם שיאו של הקיץ, יוצאת מחלקת התפעול באגף שפ"ע בעירייה במבצע עירוני לצמצום ומניעת נוכחות יתוש הטיגריס האסייני בעיר ומניעת התרבותו של היתוש

הפעולות לצמצום נוכחותו של היתוש, כוללות טיפול מונע במסגרתו איתור וניטור היתושים, הנחשבים נפוצים בארץ וחוזרים לעיר מדי שנה בעונת הקיץ. לאחר ניטורם ומיפויים, מתבצעת פגיעה במקומות הדגירה של היתושים על ידי ייבוש מים עומדים בהם מתפתחים זחלי היתוש והדברת מערכת הניקוז העירונית.

בנוסף, כבכל שנה, מבקשת העירייה את הירתמות התושבים על מנת להצליח במיגור היתושים. כך למשל, בייבוש מקורות מים ובהקשר זה מדגישים בעירייה, כי היתוש יכול להתפתח בכל מקור מים עומדים הגדול מחצי כוס מים. מים עומדים יכולים להיות למשל בחצרות הבתים, תחתיות עציצים, דליים ומכלים שאוגרים מים כדוגמת מי מזגנים. במקומות אלו, יש לדאוג שלא יהיו מים במשך שבוע רצוף, בכדי לא לאפשר לנקבת היתוש להטיל ביצים שבתוך שבוע בוקעים מהן זחלים.

מהעירייה נמסר כי על התושבים לדווח למוקד העירוני 106 על מוקדי מים עומדים או על חשד להימצאות יתוש הטיגריס האסייאני.

(new)מאוחדת באנר 2