(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
מתחילים לבנות את שכונת מורשת

מתחילים לבנות את שכונת מורשת

חברת חנן מור הודיעה כי בדצמבר השנה תתחיל לבנות את הפרוייקט שלה בשכונה והוא צפוי להימסר לדיירים בשנת 2022 • מהדיווח שלה לבורסה גם עולה כי חלק גדול מהנחת "מחיר למשתכן" נספג על-ידי הקבלן

הערכות, תקוות, רצונות, הכל טוב ויפה אבל אין כמו עובדות מוגמרות בשטח: לאחר שהיה נראה כי הקמתה של שכונת מורשת הוא עניין של לפחות עוד ארבע חמש שנים, מתברר כי לפחות חברת בנייה אחת, של חנן מור, תהיה חלוצת הבניה בשכונת מורשת והיא תתחיל בעבודות הבניה כבר בעוד ארבעה חודשים. כך עולה מהדו"ח האחרון לסוף הרבעון השני של 2018 שהחברה הגישה לרשות לניירות ערך ולבורסה בשבוע שעבר.

מדובר על בניית 242 יחידות דיור מהן 162 במסלול "מחיר למשתכן" ועוד 73 בשוק החופשי, דירות שאמורות להימסר לדיירים כבר בשנת 2022. בנוסף לדירות המגורים החברה תקים שטחי מסחר בהיקף של 3,250 מ"ר שיושכרו לבעלי עסקים וסוחרים. הפרוייקט במורשת מעניין מאד מבחינה פיננסית שכן מדובר בשכונת ענק שמרביתה תהיה מגורים במסלול "מחיר למשתכן", מה שמשאיר שולי רווח נמוכים יחסית ליזמים ולקבלנים שזכו במגרשים.

גם במקרה של חנן מור ניכר העניין הפיננסי. מהדו"ח לבורסה מגלה החברה כי היא צופה שתגיע בפרוייקט להיקף הכנסות בסך 343 מיליוני שקלים, וכי הרווח הגולמי מהפרויקט יעמוד על 55 מיליוני שקלים מה שמהווה רווח יזמי של 16%.

את ההשפעה של מסלול "מחיר למשתכן" על המחירים ועל הרווחים ניתן לראות בהשוואה לפרוייקט נוסף של החברה שהיא בונה במע"ר במחירי שוק חופשי. במע"ר היא תקים 92 יחידות דיור, מהן אגב היא כבר מכרה 90 דירות והיקף ההכנסות הצפוי הוא 160 מיליון שקלים ושם הרווח הגולמי הצפוי הוא 42 מיליון שקלים ורמת רווחיות גבוהה בהרבה בסך 26% לעומת 16% בלבד בשכונת מורשת.

יחד עם זאת מדובר בדו"ח לבורסה שמבוסס בחלקו על תחזיות ומספרים עתידיים כך שלא הכל סגור מכל הכיוונים ודברים יכולים להשתנות, כפי שהחברה כותבת בדו"ח: "המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות של החברה, הנחות עבודה או כוונות שלה, המתבססות על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, וכן כולל הערכות ותכנונים של החברה אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה".

ומה יכול לגרום לשינויים כאלה? בחברה אומרים שהרבה, למשל:  (1) יחולו שינויים לרעה במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן ו/או במצב שוק הדירות למגורים בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט; (2) יחולו שינויים בעלויות הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם (ו/או בזמינותם) ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם ו/או במימוש תכניות עבודה עתידיות של מכירות, ביצוע בניה ומסירת דירות; ו/או (3) לא יתקיימו אלו מהתנאים הנדרשים להקמת ו/או השלמת איזה מהפרויקטים, לרבות התקשרויות נדרשות עם דיירים ו/או גורמים אחרים, ו/או אי השלמה ו/או עיכוב בהליכי תכנון ו/או שינויים בו".

(new)מאוחדת באנר 2