(newsדיור מוגן 10.7.19
מגביהים קומות במע"ר

מגביהים קומות במע"ר

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה תוספת של קומה אחת לבנייני המגורים שמקימות זילברמינץ וחנן מור בפרוייקט המרכזי של העיר

הבנייה במע"ר הולכת ומתרחקת מהתוכניות המקוריות, עם עוד הקלות שניתנות לקבלנים שמשמעותן – פריצת התוכניות המקורית ומתן הראשה לקבל להקים בניינים גבוהים יותר שיניבו לו כמובן יותר רווח.

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה העניקה השבוע אישורים כאלה לחברת זילברמינץ ולחבר חנן מור. האישור הוא להוסיף קומת מגורים נוספת לבניינים שהן בונות בפרוייקט המרכזי של מודיעין בימים אלה.

חברת זילרמינץ בונה פרוייקט מגורים ומסחר של 88 יחידות דיור חנויות וחניון תת קרקעי וקיבלה היתר להגביה את הבניין בארבעה מטרים לצורך הוספת קומת מגורים.

חברת חנן מור בונה במע"ר פרוייקט מגורים גדול בן חמישה בניינים הכולל 92 יחידות דיור והיא קיבלה מהוועדה לתיכנון ובנייה היתר להוסיף קומת מגורים לאחד הבניינים מתוך החמישה, שיהיו בני שש קומות כל אחד.

מכללת די בי איי