(new)ויקטורי
נמכר המגרש האחרון במע"ר

נמכר המגרש האחרון במע"ר

חברת הבנייה זילברמינץ זכתה במכרז על מגרש 112, בו פעל עד לא מכבר "מרכז הקבלנים" • המחיר: כמעט 59 מיליון שקל

חברת הבנייה י. זילברמינץ ובנו בע"מ היא הזוכה הגדולה במגרש 112 במע"ר, למעשה המגרש האחרון שיצא לשיווק במע"ר של מודיעין שעתיד להיפתח זמן קצר לאחר חג הפסח.

המכרז שאותו הוציאו רשות מקרקעי ישראל ועיריית מודיעין הוא לגבי המגרש שעליו עמד בשעתו "מרכז הקבלנים", שנהרס לפני מספר חודשים לצורך השלמת המע"ר. חברת זילברמינץ תשלם עבור המגרש סכום של כמעט 60 מיליון שקל כולל מע"מ וכולל פיתוח הקרקע.

זכייתה של חברת זילברמינץ היא החמישית ברשימת מגישי ההצעות ועמדה על גובה של 37.1 מיליון שקל כשהוצאות הפיתוח שגם אותם חייבת החברה לשלם עומדות על 13.3 מיליון שקל, סך של כ-50 מיליון שקל ובתוספת מע"מ מתקרב הסכום לכ- 58.5 מיליון שקל.

מדובר כאמור על מגרש 112 במע"ר בשטח של כמעט שישה דונם ומנתוני המכרז עולה כי במגרש נתגלו שרידים ארכיאולוגים ולכן רשות מקרקעי ישראל חייבה בתנאי המכרז את היזם הזוכה לממן חפירת הצלה וביצוע סקר ארכיאולוגי לבחינת הממצאים לכשיתגלו.

מחיר המינימום שדרשה רשות מקרקעי ישראל על המגרש במע"ר הוא 15.5 מיליון שקל והוצאות הפיתוח מסתכמות ב-13.3 מיליון שקל. מבחינת ייעוד הקרקע - על המגרש מאפשרת העירייה לבנות בניין מסחרי שייעודו על פי חוברת המכרז הוא "מסחר, תעסוקה, משרדים, שירותי אשנב ומרפאות". ניתן להעריך כי הבניין, כשיקום, יאכלס סניפים של קופות החולים לצד חנויות ומשרדים.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21