(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
נפתחה ההרשמה למלגות לסטודנטים

נפתחה ההרשמה למלגות לסטודנטים

אשתקד קיבלו כשישים תלמידים מהעיר 3,285 שקל כל אחד • ההרשמה תיסגר ב-1 במרץ • הקריטריונים: שירות בצה"ל או שירות לאומי, והכנסה משפחתית נמוכה מ-3,700 שקל לנפש בחודש

העירייה פירסמה "קול קורא" לסטודנטים תושבי העיר להגיש בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ט). את הבקשות תבחן ועדת המלגות העירונית בראשות חברת המועצה נגה כץ רפפורט.

גובה המלגה עדיין אינו ידוע, מכיוון שמדובר בסכום קבוע (כמאתיים אלף שקל) שיתחלק בין מספר זוכים שהוא עצמו אינו יודע כעת. אשתקד הסכום עמד על 3,285 שקלים למלגה והתחלקו בו כשישים סטודנטים.

בין הקריטריונים שנקבעו השנה הוחלט כי מי שרשאי להגיש בקשה לקבלת מלגה הם סטודנטים, תושבי העיר, שנרשמו לשנת הלימודים תשע"ט ושירתו בצה"ל או בשירות לאומי. יש להציג אישור לימודים במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המועצה להשכלה גבוהה. על היקף הלימודים להיות לא פחות מ-50% מתוכנית הלימודים המלאה.

לא יוכל לקבל מלגה כי שמקבל מימון ללימודים מטעם מקום העבודה או ממקור אחר העולה על סך של שליש משכר הלימוד לאותה שנה.

עוד הוחלט, כי מלגה תינתן בהתאם להכנסת התא המשפחתי בו חי הסטודנט וכי הכנסה משפחתית לנפש מעל 3,700 שקלים נטו (לחודש) לא תזכה במלגה.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילות למען הקהילה במשך שנת הלימודים בהיקף של 25 – 40 שעות, בהתאם לגובה המלגה. בעניין זה נקבע כי סטודנטים שלא יוכלו לעמוד במחויבות זו יידרשו להשיב את הכסף שקיבלו.

לכל מגיש בקשה למלגה יערך ראיון אישי ובו תיבדק התאמתו לפעילות ההתנדבותית. הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

את טפסי הבקשה ניתן למצוא באתר העירייה בלשונית "חינוך והשכלה" – מלגות לשנת תשע"ט. ולהגישם במרכז הצעירים, רחוב גינות האלה 13 ובמשרד מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה תלתן 1, בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד 16:00. המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה הוא 1.3.19. הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

(new)מאוחדת באנר 2