(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
עלייה של 10 אחוז בתעריפי "מי מודיעין"

עלייה של 10 אחוז בתעריפי "מי מודיעין"

בישיבת מועצת העיר הסביר חיים ביבס מדוע הוא מתנגד לאיחוד התאגיד המקומי עם זה של בית שמש • וגם חשף כי מחיר המים כאן עלה ב-5 אחוז ועומד לעלות בעוד 5 אחוז בקרוב

מודיעין נגד בית שמש – מועצת העיר אישרה הצעת החלטה נגד איחוד תאגיד המים העירוני "מי מודיעין" עם זה של בית שמש. הרעיון לאחד את תאגידי מים נובע מרצון המדינה לייצר תהליך שבו "חזקים עוזרים לחלשים" ובטווח הרחוק יותר – לבטל לחלוטין את מוסד "תאגידי המים" ולהחזיר את ניהול המים והביוב לרשויות המקומיות.

במבחן המציאות הקשיים נערמים ולא בכל מקום מוכנים לאחד את תאגידי המים. כמו למשל במודיעין שלה תאגיד מים חזק איכותי ויעיל.

לישיבת המועצה האחרונה הביא ביבס את נוסח ההחלטה שבה נאמר: "הכוונה היא לאחד את תאגיד מי מודיעין שהוא אחד מחמשת תאגידי המים המצטיינים במדינה, עם תאגיד גרעוני של רשות אחרת (בית שמש – י.ג), זאת על מנת שתאגיד מי מודיעין ישמש כמטריה כלכלית כאחריות רשות המים לתאגידים אלה. התאגיד כבר עומד בנורמות התיפעול שנקבעו לתאגיד איזורי ועצם האיחוד שלו לא יביא להפחתת תעריפי המים. ההיפך הוא הנכון. בחודשים האחרונים תעריף המים עלה בחמישה אחוז ובחודשים הקרובים הוא יעלה בעוד חמישה אחוז".

בסיכום קובעת ההחלטה כי "מועצת העיר מודיעין כאסיפה כללית ובעלת המניות של תאגיד מי מודיעין מחליטה כי התאגיד ימשיך כתאגיד עצמאי עד לביטול תאגידי המים במדינה. משק המים יופעל ע"י העירייה כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים לתושבי העיר ולשירות טוב יותר".

(new)מאוחדת באנר 2