(new)ויקטורי
לא נישאר ידידים

לא נישאר ידידים

חברת הסטארטאפ ג'יפיטי ממודיעין נגד עובדת לשעבר: הוצאת במרמה קבצים מהמחשבים שלנו והעברת לחברה מתחרה • טוענת בבית המשפט שהמידע שווה מאות אלפי דולרים ומבקשת להוציא נגדה צו מניעה גורף

חברת הסטארטאפ ג'יפיטי ישראל, שמקום מושבה במודיעין, פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה לצו מניעה זמני כנגד העסקתה של א"ג (עובדת לשעבר שהיתה מנהלת מכירות ואחראית פיתוח עסקי) בחברה מתחרה בשם "ספליטיט", בטענה שמדובר בהפרת הסכם ההעסקה של א' בג'יפיטי.

ג'יפיטי מתמחה במתן פתרונות פיננסיים לבנקים ולרשתות קמעונאיות. בעתירה טוענת החברה כי יומיים לאחר שא"ג סיימה את עבודתה אצלה היא פנתה לבכיר בחברה וביקשה באופן חברי גישה לשם המשתמש ששימש אותה בזמן עבודתה בחברה, מאחר ולטענתה היא שכחה להוציא קבצים ממייל אישי הקשור ללימודיה לתואר שני לפי העתירה, בדיעבד הסתבר כי א"ג הורידה 32 קבצים המכילים מידע סודי וייחודי שעיקרו רשימה מפורטת של עשרות אלפי אנשי קשר בבנקים, חנויות ורשתות קמעונאיות ברחבי העולם המהווים לקוחות פוטנציאליים, מידע רגיש ביחס לתהליכים הטכנולוגיים והפיננסיים של מערכות החברה, באופן העלול להוביל לפרצת אבטחת מידע ולגרום לנזק, כמו גם רשימת מדיניות סודית של החברה בתחומים הנוגעים לפעילותה, חומרים פנימיים שיווקיים, ניתוח של הצוות המקצועי של החברה ביחס למתחרותיה ורשימה של כנסים עתידיים בהם מתכוונת החברה להשתתף.

בעתירה נאמר כי גרסתה של א"ג, לפיה הורידה רק קבצים עליהם עבדה, אינה מהימנה. לפי ג'יפיטי, א"ג קשרה את עצמה באופן מוחלט לגניבת המסמכים מן החברה ולא מן הנמנע כי הקבצים הועתקו והופצו הלאה באופן העלול להזיק מאוד לחברה. לטענת ג'יפיטי, המידע המצוי במסמכים עלול לשרת חברה מתחרה בשני עניינים מהותיים: מידע המאפשר להקים מערכת דומה לזו שברשותה ובכך לנטרל את היתרון היחסי שלה מול לקוחות פוטנציאלים ולקוחות קיימים, ומידע מדויק באשר לרשימת לקוחותיה אשר הושג בעמל רב, עלות ופיתוחים טכנולוגיים ובעלות כספית של מאות אלפי דולרים. לפי ג'יפיטי - הפצת מידע זה למתחריה ובפרט לחברת ספליטיט, עלול להוביל לפגיעה קשה בעסקיה ולגרום לה לנזקים כלכליים הנאמדים להערכתה במאות אלפי דולרים.

ג'יפיטי טוענת כי א"ג ביצעה במעשיה עבירות פליליות של חדירה לחומר מחשב שלא כדין, עבירה על חוק הגנת הפרטיות ועבירות של קבלת נכסים שהושגו בפשע.

ג'יפיטי מבקשת לחייב את א"ג להעביר לחזקתה כל מידע השייך לה והמצוי ברשותה ולמנות כונס נכסים זמני על כל מחשב וטלפון חכם המצוי בחזקתה של א"ג לצורך חיפוש ואיתור הקבצים שלפי הטענה גנבה, לרבות גישה לתכתובות דוא"ל. בית המשפט התבקש גם לאסור על א"ג לפנות או לשדל או לתת שירותים ללקוחותיה ולאסור עליה לעשות כל שימוש במידע המסחרי והעסקי שלה הקשור בתחום פעילותה ובעיסוקה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20