(new)ויצו 10.12.19
עוד ירידה בשיעור הזכאים לבגרות במודיעין

עוד ירידה בשיעור הזכאים לבגרות במודיעין

משרד החינוך פרסם את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת תשע"ח, מהם עולה כי 90% מתלמידי התיכונים זכאים לבגרות

משרד החינוך פרסם בשבוע חלק מנתוני "התמונה החינוכית", מהם עולה כי נמשכת הירידה בשיעור התלמידים הזכאים לבגרות.

על פי הנתונים המתייחסים לשנת הלימודים תשע"ח, שהסתיימה בקיץ 2018, 90% מתלמידי מודיעין היו זכאים לבגרות. מדובר כאמור על ירידה מתמשכת, גם אם מינורית יחסית, לעומת השנים הקודמות. בשנת הלימודים תשע"ז היו 91.5% מתלמידי התיכונים בעיר זכאים לבגרות ושנה קודם לכן עמד שיעור הזכאים במודיעין על 92.2%. עם זאת יש לציין כי לאורך העשור האחרון חלה עלייה משמעותית בשיעור הזכאות לבגרות במערכת החינוך בעיר.

הנתון הנ"ל מעמיד את מודיעין במקום ה-25 בארץ. עוד עולה מהנתונים כי 25.1% מהתלמידים סיימו בהצלחה את בחינת הבגרות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה.

מכללת די בי איי