(new)ויקטורי
האם המדינה אחראית לפצות שוטרים שנפגעו בתאונת דרכים ?

האם המדינה אחראית לפצות שוטרים שנפגעו בתאונת דרכים ?

הוראות חוק הפיצויים חלות על המדינה, אלא במקרים שהוחרגו במפורש ולכן יש לפנות אל עורך דין תאונות דרכים

שוטר שרכב על אופנוע נפגע בתאונת דרכים בהיותו בדרכו מעבודתו לביתו. השוטר פנה בתביעה להכרה מכוח חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א – 1981 שמפנה לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) נוסח משולב וכן לתשלום גמלאות מכוח חוק שירות המדינה (גימלאות) נוסח משולב.

חברת הביטוח הייתה המבטחת של האופנוע עליו רכב השוטר ועל כן, מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, היתה מחויבת בפיצוי השוטר בגין הנזקים שנגרמו לו בתאונה וגם מדינת ישראל הכירה בשוטר כמי שזכאי לתגמולים וגמלאות בהתאם לאמור בכתב התביעה.

נשאלת השאלה מי יפצה את הנפגע ? חברת הביטוח או המדינה ?

המחוקק בחוק אחריות המדינה ביקש לפטור את המדינה מהתדיינות בתביעות אזרחיות נזיקיות של אנשי כוחות הביטחון בגין אירועים שקרו תוך כדי שירותם ועקב שירותם. הגיונה של קביעה זו נמצא בקיומם של חוקים ספציפיים המסדירים את מערכת התגמולים שלה זכאים מי שנפגעו תוך כדי שירותם ועקב שירותם.

ואכן, אין בפטור המצוי בסעיף 6 לחוק אחריות המדינה כדי להותיר את אותם נפגעים קרחים, אלא בעצם לייחד במקרים מסוימים את עילת תביעתם רק לעילה שמכוח חוק הנכים.

הסדר זה חל במישור היחסים שבין הנפגע, המשרת בכוחות הביטחון, לבין המדינה. הסדר זה אינו חל מקום שאדם שאינו עונה על ההגדרה של כוחות הביטחון נפגע מרכב שבאחריות המדינה והיא משמשת כ"מבטחת" כהגדרת מונח זה בחוק הפיצויים.

מה אומר החוק ?

סעיף 6(א) לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב – 1952 קובע כי המדינה אינה אחראית בנזיקין בגין חבלה שנחבל אדם בעת שירותו הצבאי ועקב שירותו.

בפקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש, התש"ל – 1970 מוסדרת חובת הביטוח של השימוש ברכב מנועי. לצידה מצויה הוראת סעיף 6 שפוטרת את המדינה מחובת ביטוח אצל מבטחים מסחריים במקרים הנקובים בו, אך מחייב את המדינה, בסעיף 6א' לפקודה, "לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו הייתה קיימת פוליסה לפי סעיף 3."

הגדרת "מבטח" בסעיף 1 לחוק הפיצויים קובעת כך: "מבטח" – כמשמעו בפקודת הביטוח, לרבות מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיף 4 עד 6 לפקודת הביטוח".

מכאן אנו למדים שהוראות חוק הפיצויים חלות על המדינה, אלא במקרים שהוחרגו במפורש ולכן יש לפנות אל עורך דין תאונות דרכים ולבדוק כל מקרה לגופו.

בכל הנוגע להיותה של המדינה מעין מבטחת כהגדרתה בחוק הפיצויים, אין החרגה בחוק עצמו מחובותיה כמבטחת כלפי כולי עלמא. הפטור ניתן למדינה מחמת שלא היה חשש שלא תוכל לשאת בעלות הפיצויים שתידרש לשלם לאותם נפגעים שהיא עשויה להיות אחראית לפיצוי שלהם מכוח החוק.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20