(new)ויקטורי
ניצחון לפעילים במאבק על יער מכבים

ניצחון לפעילים במאבק על יער מכבים

פקיד היערות הראשי של קק"ל ביטל את רישיון הכריתה שניתן לחברת מקורות וקבע כי יש לשנות את תוואי הנחת הצינור כך שימוקם מחוץ ליער

(צילום: עמרי וונדל)

ניצחון לפעילים: פקיד היערות הראשי של קק"ל הורה לחברת מקורות הפסיק לאלתר את העבודות ביער מכבים וביטל את אישור הכריתה שניתן לחברת המים.

במכתב מנומק ומפורט שמשתרע על מספר עמודים מסביר פקיד היערות לתושבים שהגישו ערר את מניעי החלטתו ואת הרקע לתפנית הדרמטית. יחד עם זאת יש לומר כי ההחלטה אינה מהווה עדיין סוף פסוק, זאת מכיוון שמקורות יכולה לערער על ההחלטה וכחברת תשתיות בסדר גודל שכזה, יש לה גם המשאבים המשפטיים לכך.

פקיד היערות ביטל את הרישיון שניתן למקורות ולמעשה הורה לחברה להזיז את תוואי הצינורות כך שצינור אחד יוזז צפונה בצמידות לכביש 443, ותוואי הצינור השני יוזז מזרחה בצמידות לגדר המערכת של צה"ל מול בית סירא. כך למעשה תוואי שני הצינורות יוזז מחוץ לתחום היער.

למרות תחושת הניצחון הבוקר בקרב הפעילים ותושבי מכבים, יש גם מי שמודעים לכך שמדובר אולי בניצחון זמני. פרופ' עמרי ונדל, מראשי ועד הפעולה, אמר הבוקר למודיעין NEWS: "זה לא הסוף ועוד יהיו לנו מאבקים ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולא לנוח על זרי הדפנה".

"הערר מתקבל" כתב ד"ר סוהיל זיידאן, פקיד היערות הראשי, בפתח החלטתו והסביר: "לאחר שבחנתי את הנושא בכובד ראש, כולל החלופות האפשריות להנחת צינור המים, בין ממזרח לגדר כולל דרך הפטרולים של מכבים ובין ממערב לתוואי המתוכנן לאורך ציר החיץ או כל חלופה אחרת תוך מזעור הפגיעה ביער מכבים הייחודי עם שימור ביתי גידול גאובוטניים ייחודיים ,פקיד היערות הראשי של קק"ל הח"מ מבין שיש למקורות חלופות תוואי נוספות, לרבות הנחת צינור 54 צול מזרחית לגדר מכבים בתווך שבין גדר מכבים וציר המערכת והנחת צינור ה-30 צול מערבית לכביש 443 ,וכן אפשרות להטמנת הצנרת לאורך קו החיץ מערבית ליער מכבים בתווך שבין היער לבתי התושבים או כל חלופת תוואי אחרת שאינה פוגעת ביער ובסביבתו".

בשורת הסיום של מכתבו מודיע פקיד היערות כי "רישיון הכריתה שמספרו 8239-31 מבוטל". בנימוקיו הסביר ד"ר זיידאן: "הח"מ לא נחה דעתו שאכן נעשו מירב המאמצים להימנע מהעברת קו המים בתוך שטח היער. הח"מ רואה לנכון שחברת מקורות תזיז את קו ה"30 צפונה והצמדתו ככל שניתן לכביש 443 .להלן נימוקים לדרישה זו: א. באזור החיבור שבין קו ה"54 לקו ה"30 מתוכנן "חדר בקרה" בגודל של כ-5.6 מ' ובגובה של 2 מ'. חדר זה הינו מפגע נופי עצום בגודלו הממוקם בדיוק במרכז שבילי הטיול ביער. כל אדם שיגיע לטייל ביער מדרום, מצפון או ממערב, יתקל בו.

ב. בקטע הקצר מאוד שבין קו ה-"30 הפונה לכיוון מערב  (לפני הפיתול לכיוון צפון), מתוכננים להיכרת עצים רבים באמצע היער. הזזת הקו בצמוד לכביש 443 תמנע את כריתתם של עצים באזור זה, המהווה את מרכז היער והמקום לטיולים של תושבי הסביבה.

ג. הזזת הקו צפונה בצמוד לכביש 443 משמעותה שהחפירה תתבצע באזור שבו כבר התבצעה הבנייה של כביש 443 ,שם הסביבה האקולוגית כבר נפגעה. אין כל היגיון לפגוע בסביבה אקולוגית נוספת כאשר ניתן לרכז את בניית התשתיות ברצועה אחת שכבר נפגעה.

ד. מקורות טענה כי האזור הצמוד לכביש 443 מוגדר כאזור עתיקות. יש לתאם חלופה זו מול רשות העתיקות. עצם העובדה שכביש 443 נבנה שם מעידה כי ניתן לבצע באזור עבודות פיתוח ובנייה".

תגובת חברת מקורות תובא לכשתתקבל. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20