(new)ויצו באנר עליון 20.1.20
משתי קומות בתוכנית המקורית לעשר קומות בתוכנית החדשה

משתי קומות בתוכנית המקורית לעשר קומות בתוכנית החדשה

הפארק הטכנולוגי עומד להצמיח בשנים הקרובות מרכזים מסחריים כמו במרכז עינב • אחד מהם (שיקום על מגרש 502 המרכזי) כבר ביקש מהעירייה תוספות בנייה גדולות במיוחד

מתחילים לעבות את הפארק הטכנולוגי בשטחי מסחר. עד היום היה הפארק הטכנולוגי בעל מאפיינים ברורים של לוגיסטיקה וכמה בנייני משרדים עם תפזורת נמוכה מאד של שטחי מסחר, בעיקר לאורך השדרה המרכזית. את מספר בתי העסק הקמעונאים בפארק הטכנולוגי אפשר היה לספור על אצבעות יד אחת. כל זה עומד להשתנות בעתיד הקרוב, כאשר בטווח שלוש השנים הבאות ייפתחו באיזור שלושה מרכזים מסחריים, שבהם למעלה ממאה בתי מסחר חנויות ועסקים. כך יהפוך הפארק הטכנולוגי לאזור תעסוקה ומסחר, בדומה למרכז עינב.

שלושה מגרשים גדולים בשטחם יהוו את השדרה לתוספת שטחי המסחר. בגליון זה נעסוק בעיקר במגרש 502 -  מגרש גדול מימדים בעיבורו של הפארק הטכנולוגי. המגרש מיועד במקור למסחר כלומר להקמת מרכז מסחרי בסגנון המאפיין גם את מרכז (בניינים נמוכים וחזית מסחרית רחבה וארוכה). 502 הוא מגרש שלצידו עוד שני מגרשים דומים 500 ו-501 שגם הם מיועדים לשטחי מסחר וכרגע הם משמשים כמגרשי חנייה זמניים לעובדי הפארק.

במגרש 500 ו-501 החלו בעבודות יישור הקרקע ובמגרש 502 מתקדמים בעבודה וכבר חופרים בו לאחר שלב יישור הקרקע. הוא כנראה יהיה הראשון מבין השלושה שייצא לדרך כמרכז מסחרי של ממש.

לפני מספר חודשיים החלו היזמים בעבודות במגרש 502 ששטחו 20.5 דונם, ועכשיו מתברר כי במקביל לעבודות יישור הקרקע כבר הוגשה בקשה לתוספת בנייה משמעותית, שתגביה את המבנים משתי קומות בתוכנית המקורית לתשע קומות בתוכנית הבינוי החדשה שהונחה כבר על שולחנה של ועדת המשנה לתיכנון ובנייה.

מהות הדיון בוועדה המקומית לתיכנון ובנייה הוגדרה כדיון עקרוני בתיכנון מגרש 502 אבל מעיון במסמך עולה כי מעבר לדיון העקרוני מדובר על מהות של ממש לתוספות בנייה בקומפלקס הגדול.

להלן ההסברים מגוף הבקשה שהונחה בפני הועדה המקומית: "לוועדה המקומית הוגשה בקשה עקרונית לתוספת זכויות בנייה ושינוי הוראות בינוי במגרש 502  באזור התעסוקה בפארק הטכנולוגי. מגרש 502 מיועד ע"פ התכנית המאושרת מד/21  למסחר ומהווה חלק ממתחם סביב כיכר מרכזית. על פי הוראות התכנית חזיתות המסחר מופנות כלפי הכיכר המרכזית בלבד. הפרויקט המוצג מכיל קומפלקס משרדים בארבעה מבנים סביב כיכר מרכזית. המבנה המתוכנן משלב שטחים ירוקים המשכיים לשטחים הפתוחים המקיפים אותם וכולל משרדים, חנויות ומסחר. התכנון המוצע מציג חזיתות מסחר פעילות הן כלפי הרחוב והן כלפי הכיכר".

על פי התוכנית המאושרת סה"כ השטח המירבי המותר לבנייה הינו כ- 18,489 מ"ר והשטח המיועד לחנייה הוא 12,326 מ"ר.

לשינוי המבוקש שני שלבים: הראשון הוא בסמכות הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה והשלב השני הוא בסמכות הוועדה המחוזית בלבד. על פי מסמך הבקשה הנכלל בשלב הראשון נכתב: "מבוקשת תוספת זכויות בנייה בהיקף 7,396 מ"ר ותוספת של 4,930  מ"ר עבור חנייה. כמו כן, בתוכנית המוצעת מבוקשת תוספת קומות באופן הבא: 9 קומות + קומת גג לעומת 2 קומות בתוכנית המאושרת מד/21".

בשלב שני - שהוא כאמור תוכנית בסמכות הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה - מבוקשת תוספת זכויות בנייה בהיקף של  35,750 מ"ר ועוד 2,750  מ"ר עבור חנייה. בשלב זה מבוקשת גם הגדלת תכסית עד 50% משטח המגרש לעומת 40% בתוכנית המאושרת מד/21.

(new)עידן הפרזול 13.1.20