(new)ויקטורי
החווה האקולוגית תורחב למתחם לימוד ענק

החווה האקולוגית תורחב למתחם לימוד ענק

העירייה הגישה לוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה תוכנית רחבת היקף שתהפוך את המתחם הקיים לקומפלקס ענק שיכלול מעונות לסטודנטים, בית ספר ומרכז הדרכה לסדנאות בנושאי אקולוגיה, וגם תיירות ונופש

החווה האקולוגית (צילום ארכיון)

מגרש 303 שבקצה שדרות עמק האלה, עמוק בתוככי הפארק הטכנולוגי, עומד לעבור שינויים מרחיקי לכת. באחרונה הגישה עיריית מודיעין תוכנית רחבת היקף שצריכה לקבל את אישור הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה, על פיה ישונה הסטטוס התיכנוני והמשפטי של מגרש 303 שבו פועלת כיום החווה האקולוגית. לאחר השינוי תוכל העירייה להקים במקום קומפלקס ענק שיכלול אלמנטים חינוכים רבים בתחומי האקולוגיה, הטבע ועוד.

ממסמך הבקשה שהוכן בעירייה ניתן ללמוד על היקף הפעילות המתוכננת למגרש. התיכנון הוא להקים בו ענק שגודלו כ-51 דונם: "מטרת התוכנית היא שינוי יעוד שטח מגרש  303 באיזור תעסוקה מודיעין, מאזור המוגדר עמק - לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור. השטח מצוי בקצהו המערבי של עמק האלה (הכוונה כמובן לשדרה במודיעין. י.ג.). העמק באזור זה גובל מדרום בשטחים המיועדים עפ"י תכנית המתאר מ/2020 לפיתוח כ'איזור תיירות, נופש, מלונאות ומגורים' ובהמשך כפארק טבע, ושלוחה של פארק ענבה.

מצפון, המתחם גובל בשטחי 'יער קיים או עתידי'. המתחם מיועד לחווה האקולוגית המשמשת מודל חדשני לבניה, חינוך ופעילות קהילתית בנושאים אקולוגיים וחקלאיים ומהווה מוקד עירוני חינוכי, קהילתי ותיירותי.

מיקום החווה בעמק תואם את תכנון העמקים במודיעין המשלבים שטחים פתוחים מגוננים עם מבני ציבור ומוקדים עירוניים, בפרט במיקום הנבחר, כאשר שימושי הקרקע המוצעים בתחום החווה קושרים אותה לייעודים הגובלים ולמיקומה לאורך העמק. לחווה האקולוגית במודיעין דרוש מרכז חינוכי ייחודי עבור נושאי הליבה שלה תחומי אקולוגיה חקלאות וטבע. כבר כיום, משרתת החווה יותר מעשרים בתי ספר בסביבת העיר מודיעין ומאפשרת לתלמידיהם חוויה של התנסות ועשיה במושגי יסוד באקולוגיה שימושית".

על פי התוכנית תורחב החווה האקולוגית כפי שמצויין במסמך: "החווה תקים בית ספר חקלאי-ניסויי ומרכז מבקרים יומי להטמעת נושאים אלו בקרב תלמידים ובקרב הקהל הרחב. החווה תהווה מוקד עירוני עם פעילויות קהילה ייחודיות כגון חקלאות קהילתית ניסויית, פעילויות רציפות ואירועי שיא. החווה ייחודית בכך שכל נושאי החינוך האקולוגי מתקיימים בה הלכה למעשה גם בחיי היום של החווה; במערכות המים חשמל וביוב, מחזור פסולת, גידולים וצמחיה אורגנית".

השימושים המבוקשים בתוכנית הם הקמת בית ספר על שימושיו, מרחבי הדרכה וסדנאות, מוקדי הדגמה, מבנה עזר ומרכז מבקרים, מעונות. סה"כ שטחי הבנייה המבוקשים בתוכנית הינם בהיקף של 12,350 מ"ר המהווים  25% מסך שטח המגרש. בתום הדיון אישרה הוועדה המקומית להפקיד את התוכנית לוועדה המחוזית.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20