(new)ויקטורי
מבקר העירייה המליץ לפטר – עובדי העירייה שהטעו נשארו

מבקר העירייה המליץ לפטר – עובדי העירייה שהטעו נשארו

פקח במחלקה הווטרינרית שביקש לעבוד כנהג מונית סורב מחשש למפגשים שלו עם נוסעים שאותם קנס, אך בכל זאת ביצע עבודות צדדיות • מוקדנית שלא הצהירה על עסק בבעלותה התקשתה לספק הסברים • שניהם שומרים, בינתיים, על מקום העבודה

מבקר העירייה פירסם השבוע את הדו"ח השנתי שלו ל-2018 וממנו עולה – בין השאר – כי לפחות שני עובדי עירייה שאותם המליץ להעביר מתפקידם – עדיין מחזיקים בו. מדובר בשני עובדים שעברו על החוק בכך שעבדו גם במקום אחר נוסף לעירייה ללא אישור, תוך כדי ניגוד עניינים אפשרי.

במקרה אחד מדובר בפקח המחלקה הווטרינרית שביקש מהממונים עליו מספר פעמים אישור לעבוד גם כנהג מונית ובקשותיו נדחו. לפי המבקר, "מאחר והיקף משרתו ומהות תפקידו כולל גם עבודת אכיפה, שאינה מאפשרת לו לעסוק בעבודה נוספת. למרות האיסור המפורש העובד המשיך לעבוד במשרה הנוספת". המבקר מציג מכתב סירוב שהעובד קיבל כבר לפני עשר שנים שבו נאמר: "הינך עובד ומקבל שכר קרוב ל - % 181  כולל ש.נ. וכוננות. הוועדה רואה בעבודה הנוספת ניגוד עניינים בין עבודתך בעירייה לעבודה המבוקשת".   

לפי המבקר "הוסבר לעובד שהיקף משרתו + השעות הנוספות ושעות הכוננות הם בהיקף שלא מאפשר לעבוד בעבודה נוספת כנהג מונית. כמו כן הוסבר לעובד שביקש לעבוד כנהג מונית, שתעסוקה כאמור או מכל סוג שעלול להציב אותו בניגוד עניינים לא יתאפשר. עבודה מהסוג של נהג מונית שמסיע תושבים, כאלה שקנס בעבר או יבצע מולם אכיפה בעתיד - לא יכול שיתקיים".

העובד התעלם והחל לעבוד ישירות מול עסק מסחרי והדבר התגלה לאחר שהעירייה עקבה אחריו מסיבה זו ממש. מתוך הדו"ח: "העובד זומן לשתי שיחות ברור במשרדה של סמנכ"לית העירייה. בשיחה הראשונה העובד נשאל ונערך ברור לגבי העיסוק הנוסף שיש לעובד. העובד שב וטען כי הוא רק עוזר לבעלת העסק ואין הוא שותף בעסק. בשיחה השנייה הושמעו לעובד השיחות אותן ניהל בשלושה מקרים שונים בנוגע לעסקים בהם הוא אומר, וחוזר ואומר, שהוא שותף. כמו כן, הוצג לעובד התיעוד בו הוא פועל ועושה לטובת העסק שמתנהל מביתו. שותף ויוזם בקשר לביצוע אירוע, תנאי האירוע והדברים הכלולים במחיר אותו הוא מציג".

במקרה השני מדובר בעובדת עירייה שמועסקת כמוקדנית ובעת קבלתה לעבודה הצהירה כי אין לה הכנסות אחרות. לפי המבקר היא לא ציינה שיש בבעלותה עסק. מתוך הדו"ח: "העובדת זומנה לשתי שיחות ברור במשרדה של סמנכ"לית העירייה. בשיחה הראשונה העובדת נשאלה לגבי העסק אותו היא מנהלת. העובדת אמרה שיש לה עסק אך הוא פועל לעיתים רחוקות. כמו כן, העסק אינו שלה הוא של בתה. בשיחה השנייה פעם נוספת העובדת נשאלה לגבי העובדה שהיא מנהלת עסק. העובדת אמרה שבעת בה התקבלה לעבודה העסק היה ברשותה אך לא היה פעיל ומשום כך לא ייחסה לזה חשיבות ולא הצהירה עליו. העסק של בתה, והיא עוזרת לה ומשווקת אותו אך העסק לא שייך לה".

ועדת הביקורת קיבלה את מסקנות המבקר כי שני העובדים ביצעו במקביל עבודה נוספת, בניגוד להוראות החוק, וקיבלה את המלצת ראש העירייה כי מנכ"ל העירייה והלשכה המשפטית יבחנו את יישום המלצות מבקר העירייה. בסופו של דבר - כך גילה המבקר משיח - הפקח הווטרינרי הועבר לעבוד במחלקה אחרת והמוקדנית נשארה בתפקידה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20