(new)ויקטורי
העירייה נגד יינות ביתן: "הסניף במתחם עינב פועל ללא רשיון"

העירייה נגד יינות ביתן: "הסניף במתחם עינב פועל ללא רשיון"

באגף מהנדס העיר גילו לפני שנים חריגת בנייה שבוצעה בסניף והתלו את קבלת רשיון העסק בתיקונה • גם רשיון זמני שניתן למקום לא הביא לתיקון • השבוע פנתה העירייה לבית המשפט

(צילום: מתוך ויקיפדיה)

עיריית מודיעין הגישה לבית המשפט לעניינים מקומיים ברמלה כתב אישום כנגד רשת הקמעונאות "יינות ביתן" ובעליה נחום ביתן באשמה של ניהול עסק ללא רישיון. הסניף המדובר הוא זה שמפעילה הרשת במרכז עינב (בחלל שבו פעלה בעבר רשת "מגה").

בכתב האישום נכתב כי הסניף עדיין טעון את אישורו של מנהל הנדסה בעירייה. לפי התביעה, בחודש אוגוסט 2016 הגישה יינות ביתן בקשה לרישיון עסק למדור רישוי עסקים בעירייה ובמעמד הגשת הבקשה הובהר לחברה כי עליה לפעול לקבלת רישיון עסק ואף ניתנו הנחיות לאלה גורמים עליה לפנות.

בכתב האישום נכתב כי בקשתה של יינות ביתן סורבה על ידי רשות הרישוי לפני כשלוש שנים מאחר והיא לא קיבלה את אישורו של מנהל ההנדסה בעירייה בשל עבירת בנייה שבוצעה בסניף.

התביעה מציינת כי חרף סירובו של מנהל ההנדסה בעירייה קיבלה יינות ביתן רישיון עסק זמני עד לחודש מאי 2018, וכי החל מיום ה-1 בחודש יוני 2018 העסק פועל ללא רישיון עסק כדין, וכי נשלחו ליינות ביתן התראות בגין ניהול עסק ללא רישיון.

עד למועד הגשת כתב האישום מציינת התביעה לא אישרו הגורמים המאשרים את בקשתה של יינות ביתן לרישיון עסק, לא ניתן לה רישיון עסק, והיא לא הפסיקה את פעילות הסניף שלה במרכז עינב, וממשיכה בניהולו ללא רישיון עסק כדין, וזאת החל מחודש ינואר 2018.

עדת התביעה בתיק היא של מנהלת מדור רישוי עסקים בעירייה.

טרם הוגש כתב הגנה, תגובה של הרשת לא התקבלה במערכת עד לסגירת הגליון.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20