(new)ויקטורי
איך הצביעה השכונה שלכם?

איך הצביעה השכונה שלכם?

כחול-לבן ניצחו בכל שכונות העיר, במכבים הליכוד גבר על העבודה וימינה כיכבה בשכונות הדתיות יותר במודיעין

הכרמים

כחול לבן - 41%

הליכוד - 30%

עבודה-גשר - 7.6%

ישראל ביתנו - 7.2%

ימינה - 5.1%

הנביאים

כחול לבן - 46%

הליכוד - 23%

עבודה-גשר - 7.7%

ישראל ביתנו – 6.3%

ימינה – 6.1%

המגינים

כחול לבן - 44%

הליכוד - 24%

ימינה – 7.8%

עבודה-גשר - 7.6%

ישראל ביתנו – 6%

אבני חן

כחול לבן - 38%

הליכוד - 25%

ימינה - 16%

עבודה-גשר - 6.8%

ישראל ביתנו – 5.3%

הפרחים

כחול לבן - 44%

הליכוד - 24%

ישראל ביתנו - 8%

עבודה-גשר - 8.7%

המחנה הדמוקרטי – 6.9

הנחלים

כחול לבן - 43%

הליכוד - 21%

המחנה הדמוקרטי - 9.1%

עבודה-גשר - 9.1%

ימינה – 7.4%

משואה

כחול לבן - 32%

ימינה - 23%

הליכוד - 22%

עבודה-גשר - 6.4%

המחנה הדמוקרטי – 5.8%

השבטים

כחול לבן - 41%

ימינה - 20%

הליכוד - 20%

המחנה הדמוקרטי – 5.1%

עבודה-גשר – 7.5%

מוריה

כחול לבן - 37%

הליכוד - 25%

ימינה - 22%

עבודה-גשר – 5.7%

המחנה הדמוקרטי - 3.7%

הציפורים

כחול לבן - 40%

הליכוד - 26%

ימינה - 13%

עבודה-גשר - 6.8%

ישראל ביתנו - 5.8%

רעות

כחול לבן - 59%

הליכוד - 14%

עבודה-גשר – 9.2%

המחנה הדמוקרטי – 8.5%

ימינה – 4.5%

מכבים

כחול לבן - 65%

המחנה הדמוקרטי - 11%

הליכוד - 8.4%

עבודה-גשר – 7.2

ישראל ביתנו – 4.5%

(new)שלומי תבלינים 18.5.20