(new)ויקטורי
המצב יציב

המצב יציב

מודיעין שמרה על מקומה החמישי בדירוג הערים הבינוניות בישראל מבחינת חוזק פיננסי ועסקי

ראש העין, הרצליה, הוד השרון ורמת השרון נמצאות לפנינו אבל בכל זאת מבין 29 הרשויות המקומיות שבקטגורית הבינוניות, אלה שמונות בין 50 אלף עד 200 אלף תושבים, מודיעין חמישית בחוזק הכלכלי והפיננסי. כך על פי נתוני חברת דן אנד ברדסטריט.

דירוג הרשויות המקומיות של DUN'S100 לשנת 2019 מבוסס על חמישה פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית. דירוג הרשויות המקומיות כולל 77 ערים בישראל ומתבסס על נתוני העסקים במשק ממאגרי דן אנד ברדסטריט וכן על הנתונים הפיננסים של הרשויות אשר מפורסמים על ידי משרד הפנים.

הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג הם: שיעור עודף או גרעון בתקציב הרגיל: זהו פרמטר המעיד על איתנותה הפיננסית והתנהלותה הכספית של הרשות המקומית. התקציב הרגיל משמש ככלי העבודה העיקרי של הרשות המקומית ומהווה את תכנית העבודה השנתית מבחינה תקציבית.

שיעור גביית ארנונה - ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית, ומטרתו לממן את הפעילויות השונות של הרשות. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. יכולתה של העירייה לגבות מיסים משפיעה באופן ישיר על הכנסותיה שכן, מרבית הכנסות העירייה (מתקציב רגיל) נובעות מארנונה.

דירוג סוציו אקונומי - הדירוג הסוציו-אקונומי נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונועד, בין היתר, לשמש את משרד הפנים כאחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות המקומיות. המדד משקף את הרמה הכלכלית חברתית של הרשות על פי משתנים כמו הכנסה ממוצעת לנפש, בעלות על רכבים אחוז זכאים לתעודת בגרות, אחוז סטודנטים, אחוז דורשי עבודה ועוד.

פרמטר נוסף הוא מספר העסקים לכל אלף תושבים נתון זה כולל: חברות בע"מ, עוסקים מורשים, אגודות, עמותות ושותפויות. הפרמטר מעיד על רמת הפיתוח העסקי בעיר ועל אפשרויות התעסוקה בה.

הפרמטר האחרון הוא שיעור המענקים ביחס לתקציב הרשות המקומית שיעור מענקים בוחן אילו רשויות נזקקות למענקים ולאילו רשויות הכנסות עצמיות גבוהות מספיק ולכן אינן נזקקות למענקי הסיוע.

ולתוצאות שיקלול הפרמטרים: עיריית מודיעין היא הראשונה בישראל ביכולת גביית הארנונה כששיעור הגביה עומד על 97% ובכך אנו מובילים גם בקרב קבוצת הרשויות המקומיות הגדולות ולא רק הבינוניות. מבחינת פיתוח העסקים יש במודיעין 104.1 עסקים לכל מאה אלף תושבים ובעיר רשומים נכון לשנת 2019 93 אלף תושבים כלומר פועלים בעיר כ-9,500 עסקים.

מבחינת המענקים אנחנו מקבלים אפס שקלים. העיר מצליחה לכלכל את עצמה ממקורותיה העצמיים. גם תקציב העיר שעומד על 575.8 מיליון שקלים מאוזן ואין לנו גרעון.

ושכנתנו מודיעין עילית? היא נמצאת במקום ה- 19 ברשימת הערים הבינוניות. מודיעין עילית שנמצאת באשכול סוציו אקונומי 1 שהוא הנמוך ביותר, 20% מתקציבה מורכב ממענקי תמיכה ממשלתית. אגב במודיעין עילית מתגוררים 71 אלף תושבים, מעט פחות ממודיעין אבל תקציבה שעומד על 261 מיליון שקלים שהוא פחות ממחצית תקציבה של מודיעין.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21