(new)ויקטורי
בדרך לאישור: תוספת שתי קומות לבניין משרדים במע"ר

בדרך לאישור: תוספת שתי קומות לבניין משרדים במע"ר

את הבניין, הסמוך למבנה המשטרה, מקימה חברת יעקבי יוניברסל • התכנון המקורי היה לחמש קומות, לפני ההרחבה

נמשכת מגמת הענקת היתרי הרחבה והקלות תיכנוניות במע"ר: חברת הייזום יעקובי יוניברסל תקבל בקרוב היתר בנייה לתוספת שתי קומות לבניין המשרדים והמסחר שהיא בונה במע"ר, על מגרשים 108 ו-109 שאוחדו למגרש אחד. מדובר בבניין הסמוך למבנה תחנת המשטרה החדשה והוא תוכנן במקור למבנה בן חמש קומות.

מגרשים מס' 109-108 הינם מגרשים בייעוד עירוני מעורב במע"ר שאוחדו למגרש אחד ואושר להם בינוי בן חמש קומות. למגרש אושרה תב"ע נקודתית שמוסיפה זכויות בנייה של עוד שתי קומות משרדים נוספות.

הבקשה להרחבה הוגשה לוועדת המשנה לתיכנון ובנייה וזו רמזה כי תאשר את התוכנית: "התכנית תואמת לתב"ע המאושרת וכוללת מבנה בן שבע קומות - קומת מסחר הפונה לשדרת המע"ר וגם לשדרת דם המכבים, ועוד שש קומות משרדים, קומה עליונה בנסיגה כלפי שד' המע"ר, גישת הולכי רגל לבניין הן משד' המע"ר והן מטיילת שד' החשמונאים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20