(new)דיור מוגן 6.2.20
סגן ראש המועצה ומנכ"ל "מי מודיעין" לשעבר מואשם בקבלת דבר במרמה

סגן ראש המועצה ומנכ"ל "מי מודיעין" לשעבר מואשם בקבלת דבר במרמה

כתב האישום שהוגש נגד ירון רן מתייחס לעבודתו כיועץ של חברה פרטית שהתחרתה על מכרז של תאגיד "מי חדרה", במסגרתה לפי החשד תיאם עם חברה אחרת מחירים שהביאו לזכייה

פרקליטות מחוז תל אביב ( מיסוי וכלכלה) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד ירון רן – תושב מודיעין לשעבר, כמו גם לשעבר חבר מועצה, סגן ראש המועצה ויו"ר תאגיד המים "מי מודיעין". רן מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובהיותו צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות.

בכתב האישום נאמר כי בתקופה הרלוונטית (לאחר שסיים את תפקידו ב"מי מודיעין") שימש רן כיועץ בתחום המים והתשתיות בחברת מגנזי תשתיות שבבעלות איש העסקים גבי מגנזי, אשר שלט במספר תאגידים שפעלו בעיקר בתחומי הנדל"ן התשתיות והבנייה. לפי כתב האישום, חלק מתפקידו של רן היה טיפול במכרזים אליהם ניגשה החברה בתחומים אלה.

לפי כתב האישום, במהלך חודש אוגוסט 2015 פירסם תאגיד המים "מי חדרה" מכרז לביצוע עבודות לבניית מערכות מים וביוב בעיר זו. המכרז היה בנוי באופן של תחרות בין המציעים על גובה ההנחה מהמחירון שפורסם במסמכי המכרז, ונקבע בו כי התאגיד רשאי לבחור בשתי הצעות כזוכות במכרז.

אומדן התאגיד, שלא היה גלוי למגישי ההצעות במכרז, עמד על הנחה של 3% מהמחירון.

לטענת התביעה, טרם הגשת ההצעות למכרז נפגש ירון רן עם נציגי חלק מחמש החברות שניגשו למכרז ותיאם עמם את הצעותיהם למכרז. כחלק מן התיאום סוכם כי הצעותיהן של חברות מגנזי תשתות ומשה בוצ'ן (ביוב-עבודות ואחזקה) יהיו ההצעות הזוכות במכרז, וכי בתמורה חברת מגנזי תשתיות תשלם לחברת חכמון גבאי שניגשה אף היא למכרז אחוז מסוים מסך הזכייה.

לפי כתב התביעה, סוכם בין הצדדים כי ההצעות המתואמות הזוכות יעמדו על תוספת של 6% למחירון שפורסם במסמכי המכרז. ירון רן - מציינת התביעה - קיבל את אישורו של גבי מגנזי לפרטי ההסכמה.

לפי כתב התביעה, בהתאם לתיאום הגישו חברות מגנזי תשתיות ומשה בוצ'ן כל אחת הצעת מחיר שעמדה על תוספת של 6% למחירון. שתי חברות נוספות הגישו הצעות מחיר שעמדו על תוספת של 9.1% ו-9.6% למחירון בהתאמה, והחברה השלישית הגישה הצעת מחיר שעמדה על תוספת של 8.9% למחירון.

על רקע העובדה שהצעות המחיר שהוגשו במכרז היו גבוהות מן האומדן ערכה ועדת המכרזים שימוע בעל פה לחלק מן המציעים. ירון רן ייצג את חברת מגנזי תשתיות במסגרת השימוע ולפי כתב האישום - לא גילה דבר אודות ההסכמה. לאחר השימוע הודיע תאגיד מי חדרה לחברות מגנזי תשתיות ומשה בוצ'ן על זכייתן במכרז.

לטענת התביעה, בהגשת ההצעה למכרז הציגו ירון רן וחברת מגנזי תשתיות מצג כוזב בפני התאגיד לפיו ההצעה הוגשה באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ומכל מקום לא גילו את עובדת התיאום. בכך – לפי התביעה - היה רן צד להסדר לפיו הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר.

התביעה מציינת כי ההסדר אשר לו היה ירון רן צד נעשה בנסיבות מחמירות לנוכח הנזק שצפוי היה להיגרם והעומד לכל הפחות 8% ממחירון המכרז, ונוכח העובדה שמדובר במכרז ציבורי בהיקף של כשלושים מיליון שקל.

לסיכום נטען כי במעשיו המתוארים בכתב האישום "קיבל רן במרמה בצוותא עם חברת מגנזי תשתיות ובעליה את הנחת הדעת של התאגיד כי הצעתה של מגנזי תשתיות הוגשה ללא תיאום, או קשר עם מציע אחר, או עם מציע פוטנציאלי אחר, וכן את זכייתה של מגנזי תשתיות במכרז. קבלת הדבר במרמה נעשתה בנסיבות מחמירות בשל תחכומה, היקפה, פגיעתה במנגנון הציבורי והיותה כרוכה בעבירות אחרות".

תגובתו של רן טרם התקבלה. 

(new)עידן הפרזול 13.1.20