(new)דיור מוגן 6.2.20
הושעו העובדות במעון נעמת החשודות בהתנהגות בלתי נאותה כלפי הילדים

הושעו העובדות במעון נעמת החשודות בהתנהגות בלתי נאותה כלפי הילדים

חקירת המשטרה בנושא נמשכת, אך קרוב לוודאי שהתיק ייסגר משום שהאלימות שהופנתה כלפי הילדים היתה מילולית ולא פיזית

ילדי מעון נעמת במודיעין, בו הגישו ההורים תלונה במשטרה נגד שתיים מנשות הצוות, שבו השבוע ללימודים כאשר במקביל החקירה המשטרתית נמשכת ונשות הצוות האמורות הושעו מהעבודה.

עד כה עזבו את המעון לפחות משפחה אחת וחלק משאר ההורים לא שלחו את ילדיהם ללימודים לאחר החג. לדברי ההורים, נעמת אינה מעדכנת אותם לגבי מעמדן של אותן שתי נשות צוות, שהוקלטו כזכור בידי אחת האימהות ותועדו כשהן משתמשות באלימות מילולית כלפי הילדים.

לפני יום הכיפורים נחשפו ההורים להקלטות שבוצעו בידי אחת האימהות, אשר הטמינה מכשיר הקלטה במעון. לדברי הורים שנחשפו להקלטות נשמעות שתיים מנשות הצוות כשהן צועקות על הילדים, מקללות אותם ומתבטאות באופן מקומם. בנוסף מספרים ההורים כי בהקלטות מתועדים מקרים בהם בקשות שגרתיות של הילדים סורבו בידי נשות הצוות, כמו גם התעלמות מבכי הילדים. לדברי חלק מהורי המעון אף נשמעים בהקלטות מקרים של אלימות פיזית, אולם אין לכך הוכחה חד משמעית בשלב זה. לאחר שנחשפו להקלטות הגישו מספר הורים תלונה במשטרה.

חשדות ההורים החלו בשבועות הראשונים לשנת הלימודים, כאשר חלקם שמו לב להתנהגות שונה של הילדים בכניסה לגן ובסיום ימי הלימודים. כמה מההורים סיפרו ע על סימני אלימות שהופיעו על גופם של הילדים, אותם ייחסו במעון לאלימות בין הילדים עצמם, תופעה שכיחה בגילאים האלו (2-3 שנים). לדבריהם הם לא קיבלו מענה מתאים מהנהלת המעון, שלא סיפקה להם הסברים לגבי אופן הפגיעה ומועדה.

בינתיים הושעו שתי העובדות לחופשה ונחקרו במשטרה. גורמים שונים העריכו השבוע כי התיק ייסגר, זאת מאחר ואין ראיות לאלימות פיזית נגד הילדים.

מדוברות נעמת נמסר: "לפני כחודש פנתה אמא של ילד למנהלת המעון ומסרה שבידיה הקלטה שבוצעה בכתה ובה נשמעים מפי המטפלות 'דברים לא נאותים'. נעמת העבירה דיווח על התלונה לאגף לפיקוח על המעונות במשרד העו"ר. כמו-כן העובדות שלגביהן התייחסה התלונה הוצאו לחופשה. לאחר קבלת התלונה, קיים הצוות הניהולי בירור במעון, על-פי נוהל האירועים החריגים בנעמת. לקראת תום הבירור הובא לידיעת הצוות הניהולי, כי הורי ילדים במעון הגישו תלונה במשטרה. לפיכך, בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי, הופסק הבירור במעון ולא ניתן היה למסור להורים פרטים נוספים אודות המקרה. נעמת נמצאת בקשר עם גורמי המשטרה שמטפלים בתלונה ותפעל על-פי הנחיות הרשויות והחוק".

ממשטרת ישראל נמסר: "עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת ובמסגרתה נחקרו המעורבים, מטבע הדברים איננו מפרטים אודות חקירות מתנהלות אולם נציין כי נמשיך לחקור את המקרה במטרה להגיע לחקר האמת".

(new)עידן הפרזול 13.1.20