(new)ויקטורי
מה חשוב לדעת לפני שקונים כלב מסוכן?

מה חשוב לדעת לפני שקונים כלב מסוכן?

גידול כלב מאחד הסוגים המוגדרים בחוק כמסוכנים כרוכה ברישיון מיוחד

(צילום: clipart.com)

החזקת כלב מסוכן מחויבת ברישיון מיוחד ובתנאים ספציפיים המוסדרים בחוק ובתקנות. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 מגדיר  "כלב מסוכן" – ככל אחד מאלה:

 1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה;
 2. כלב השייך לגזע מסוכן;
 3. כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן;

"גזע מסוכן" של כלב הינו אחד מאלו:

 1. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף)
 2. בול טרייר
 3. דוגה ארגנטינאי
 4. טוסה יפני
 5. סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 6. פיט בול טרייר
 7. פילה ברזילאי
 8. רוטווילר

מי נחשב "מחזיק דרך קבע" בכלב מסוכן ?

בתביעות שמוגשות בבית המשפט באמצעות עורך דין נשיכת כלב, עולה השאלה מיהו "מחזיק דרך קבע" בכלב. הקביעה נגזרת ממידת השייכות, הקרבה והפיקוח, הקיימת או שצריכה להתקיים, בין מי שנטען כי הוא מחזיק בכלב לבין הכלב ( ראה ע"א ( מחוזי-ת"א) 1989/08 בוני טירן נגד בוני והגזעיים בע"מ (21.4.2010), ת"א 19396/06 (שלום - חיפה) י.ד. (קטין) נגד ארמוזה. כן ראה התייחסות בית המשפט לעניין זה בע"א (מחוזי-חיפה) 4028/07 המוסד לביטוח לאומי נגד ציפורה פרי (25.2.2008)). ניתן להקיש בעניין זה גם מהוראות סעיף 1 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002, הקובע, כי "בעליו של כלב" - לרבות מי שמחזיק בכלב דרך קבע". משמע, הפיקוח על כלב נתון לא רק באחריותו של בעליו הרשום של הכלב, אלא גם על מי שמחזיק בכלב בדרך קבע. בענייננו, הנתבעת אשרה בעדותה כי הנתבעים שניהם טיפלו, פיקחו והיו אחראים על הכלב בתקופה בה ארע הארוע.

מה הדין במקרה של נשיכה של כלב מסוכן ?

פקודת הנזיקין אינה מותירה כל מקום לספק. בעל כלב והמחזיק בו אחראים גם אם לא התרשלו. בנסיבות אחריותם גדלה שבעתיים שעה שבחרו ללכת עם כלב מסוכן בלא זמם בניגוד מוחלט להוראות הדין.

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה-2004, קובעות בתקנה 5, את התנאים בהם יוחזק כלב מסוכן בהיותו מחוץ לחצרים-בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של הכלב מחצרים או את הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
 הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים;
(2)
 המחזיק כאמור בפסקה (1), מחזיק את הכלב ברצועה שהכלב לא יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטרים;
(3)
 פיו של הכלב חסום בזמם".
בית המשפט ציין בפסיקתו כי מי שבוחר להחזיק "כלב מסוכן" (שעל רישיון ההחזקה של הכלב הוטבעה החותמת "כלב מסוכן") חייב לשמור את הוראות החוק בדבקות.

סעיף 41 א. לפקודת הנזיקין קובע, כי " בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע לפצות את הניזוק ואין נפקא מינה אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצדו של הבעלים."

כמו כן, החזקת כלב מסוכן מחויבת ברשיון מיוחד ובתנאים ספציפיים המוסדרים בתקנות, מי שמוכן לקחת את הסיכון לגדל כלב כזה, חייב לברר התנאים לגידולו ולשמור עליהם בדבקות.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20