(new)ויקטורי
המבול ועונשו

המבול ועונשו

שיטפון בקניון משנת 2013 הגיע לבית המשפט • הנתבעת – עיריית מודיעין שנטען כי לא דאגה לניקוז

ההצפה הגדולה (צילום ארכיון:פרטי)

עיריית מודיעין נתבעת בבית משפט השלום בראשון לציון, שם היא מתבקשת לשלם 115,000 שקל לחברת הביטוח "איילון". זו ביטחה חנות בקניון בשם "אניס בשביל הטבע מוצרי בריאות", שבשנת 2013 הוצפה במי גשמים. חברת הביטוח תובעת את העירייה משום שלטענתה "ההצפה והנזקים שנגרמו בעקבותיו הינם תוצאה ישירה של מחדלי העירייה".

לפי התביעה, "בראשית חודש ינואר 2013 ירדו גשמים רבים בכל הארץ ואולם לא היה מדובר באירוע גשם חריג ו\או נדיר על פי 'ערך החריגות' שהגדיר השירות המטראולוגי שחזה את האירוע. כתוצאה מירידת הגשמים הרבים הוצף בית העסק של המבוטחת וזאת עקב היקוות מאוד גדולה של מי גשמים, כתוצאה מכשל במערכת הניקוז. אירוע ההצפה והנזקים שנגרמו בעקבותיו הינם תוצאה ישירה של מחדלי העירייה ועל כן היא נושאת באחריות לנזקיה בתור מי שהיטיבה את נזקי המבוטחת על ידי תשלום דמי הביטוח, באה בנעליה, וקמה לה זכות השיבוב על פי דין".

לפי התובעת, העירייה לא נקטה אמצעי זהירות כלשהם ו\או אמצעי זהירות מספיקים למניעת אירוע ההצפה בבית העסק המבוטח שאירע עקב היקוות מאוד גדולה של מי גשמים כתוצאה מכשל במערכת הניקוז. בנוסף – לפי התביעה – "לא הקימה העיריה תשתית ניקוז ראויה, לא תחזקה כלל ו\או לא תחזקה כראוי את תשתית הניקוז שבשטחה ולא הקצתה משאבים מספיקים על מנת שיהיה בידה כדי למנוע את התרחשות אירוע ההצפה נשוא התביעה".

לפיכך טוענת איילון כי על העיריה לשפות אותה על הנזקים, הסכומים, ותגמולי הביטוח ששילמה למבוטחת שלה וכן בגין שכר טרחת המומחים בהם נשאה.

טרם הוגש כתב הגנה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20