(new)ויקטורי
מגה אור מתרחבת לבית שמש

מגה אור מתרחבת לבית שמש

חברת הנדל"ן המניב משילת רכשה מחצית ממגרש בן 160 דונם ב-63 מיליון שקל, ותקים בו מבנה המיועד להשכרה

(צילום: לימור זפרני)

חברת הנדל"ן המניב מגה אור שבשליטת צחי נחמיאס משילת, העוסקת בהקמה והשכרה של מבני תעשיה ומרכזים לוגיסטיים ולה נכסים רבים בעיר מודיעין וסביבתה, מגיעה לבית שמש. מגה אור הודיעה בתחילת השבוע לבורסה לניירות ערך ולרשות ניירות הערך על החתימה על הסכם רכישת מחצית הזכויות במגרש ממשפחת וויל, בעלת הנכס.

בהודעה לבורסה ולרשות ניירות הערך שפרסמה החברה ביום ראשון נכתב כי "החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 21 במאי 2020 חתמה על הסכם עם צד שלישי להלן: "המוכר (משפחת וויל – י.ג)  לרכישת 50% מזכויות המוכר במקרקעין בשטח של 160 דונם בבית-שמש אשר המוכר הינו בעל הזכויות בהם )להלן: "המתחם" בתמורה לסך של 63 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין".

בהמשך ההודעה כותבת מגה אור כי "בכוונת החברה להקים במתחם פרויקט להשכרה בשיתוף עם המוכר ובחלקים שווים בין הצדדים, זאת בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע כפי שתהיה במועד בניית הפרויקט ובהתאם להסכם שיתוף שנחתם בין החברה ובין המוכר".

על פי ההודעה תשלם מגה אור תשלום ראשון בסך 18.9 מיליון שקל שיופקד בחשבון נאמנות, ואילו יתרת סכום המכירה תשולם בתוך 60 יום ממועד חתימת הסכם הרכישה.

בינתיים לא ברור מי הגוף שישכיר ממגה אור את המבנה שיוקם ואיזה מבנה בדיוק ייבנה במגרש, אולם מניסוחה של ההודעה ניתן לשער כי מדובר על מרכז לוגיסטי או מבני תעשייה, ולא בשטחי מסחר או משרדים.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20