(new)ויקטורי
מכשירים את עבירות הבנייה

מכשירים את עבירות הבנייה

אגף ההנדסה בעירייה ממליץ לאשר בקשה להגדלת זכויות בנייה לדיירי 7 דופלקסים בשכונת נופים, זאת למרות שחלקם ביצעו עבירות בנייה ונפתחו מולם הליכים משפטיים • התכנית תאושר בכפוף לביטול העבירות או קבלת היתר עבורן

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

אגף ההנדסה של עיריית מודיעין ממליץ לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר להפקדה תכנית להגדלת זכויות בנייה שביקשו שבע משפחות שרכשו דופלקסים צמודי קרקע ברחוב יער בן שמן בשכונת נופים, זאת למרות שחלקן ביצעו עבירות בנייה.

הוועדה אמורה הייתה להתכנס השבוע ביום רביעי (לאחר סגירת גיליון זה), כאשר בין השאר היא צפוייה לדון בבקשות המשפחות הנ"ל, במקביל להליכים המשפטיים שמנהלת מולן מחלקת הפיקוח על הבנייה.

מדובר על שני בניינים בשכונת נופים החדשה, כאשר בבקשה להיתר נכתב כי "התכנית קובעת תוספת זכויות בנייה עיקריים מעל הקרקע עבור בנייה בחללים כפולים, וכן עבור בנייה בחללים המיועדים לתליית כביסה, תוך מתן מענה למיקום חלופי למיקום יחידות מיזוג אויר ותליית כביסה. תוספת זכויות הבנייה הינה עבור 7 יח"ד מתוך 14 דופלקסים צמודי קרקע במגרש 208 שבשכונת נופים".

אלא שדוח הפיקוח שהונח אף הוא על שולחן הוועדה, מצביע על שורה ארוכה של עבירות בנייה שנעשו בשני הבניינים, כולל סיפוח שטחים כמו מסתורי כביסה, מחסן ואפילו חניה לשטח הדירות עצמן, כל זאת כאמור ללא היתר בניה מאושר.

באחת מיחידות הדיור נסגרה חניה בשטח של 19 מ"ר והמקום הפך לבית כנסת, בדירה אחרת סגרו הדיירים חלל בשטח של 20.66 מ"ר, גם כן ללא היתר, ובדירה נוספת סופח מסתור כביסה בשטח של 4 מ"ר לחדר שינה. עוד עולה מהדוח כי במקום אחר הפך חלון לדלת יציאה לגינה ועבירות נוספות.

לגבי חמש מתוך שבע יחידות הדיור הסביר נציג הפיקוח העירוני כי "מדובר בעבירות בנייה ברות אכיפה. עם זאת, בפניה יזומה לאור האמור, למבקשים יינתנו 9  חודשים מיום מתן חו"ד זו להסדיר את חריגות הבניה, בין אם באמצעות הוצאת היתר ובין אם ע"י התאמת המצב בנכס להיתר על ידי פירוק/ אטימת חריגות הבניה. ככל שלא יפעלו כאמור, יינקטו כנגדם הליכים".

לגבי שתי יחידות הדיור האחרות ציין מפקח הבנייה כי לגבי אחד הדופלקסים הושג הסדר מותנה והתיק נמצא בהליכים משפטיים, ובמקרה של הדופלקס הנותר הדייר חתם על התחייבות שלא להשתמש בחלל שנסגר ללא היתר, ובתוך שלושה חודשים תיערך בדיקה נוספת. באם ההתחייבות תופר יינקטו הליכים משפטיים נגד הדייר.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20