(new)ויקטורי
נופים: עוד הקלות ליזמים ולבעלי דירות

נופים: עוד הקלות ליזמים ולבעלי דירות

הוועדה לתיכנון ובנייה אישרה ליזם איחוד מגרשים, תוספת קומה וחריגה בגובה הבניינים מעבר לתוכנית הבינוי המאושרת • אושרו גם תוספות של מרתפים לחמש דירות קיימות

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה לבעלי חמש דירות ברחוב שני (מבתים 27 עד 35) להרחיב את דירותיהם ולצרף לדירות שבשטח של 128 מטרים רבועים עוד מרתף בשטח של 80 מטרים רבועים, כך ששטח הדירה יגיע ל-208 מטרים רבועים. הוועדה אישרה את התוספת בתנאי שהמרתף לא יגלוש מעבר לקו המתאר של יחידת הדיור שמעליו.

בנוסף אישרה הוועדה גם שינויי בנייה בשכונה: בין השאר, איחוד מגרשים לשם שינוי תוכנית הבנייה של יזם חדש שרכש קרקע בשכונה במגרשים 107 עד 116, עליהם יבנה 38 יחידות דיור. היזם החדש ("ארזי הנגב"), שרכש את המתחם מהבעלים הקודם שזכה במכרז, ביקש וקיבל מהוועדה את השינויים והחריגות שאושרו לו כהקלה, למרות שבהערות הפרוטוקול מצויין במפורש כי "הבנייה המוצעת גבוהה בשלושה מטרים מעל הגובה המותר"  וכי "הבנייה המוצעת נוגדת את תוכנית הבינוי המנחה, לעניין טיפוסי הבינוי וכן נוגדת את הוראות התוכנית לעניין מספר הקומות וגובה המבנה. על פי התוכנית מותר לבנות שלוש קומות עד לגובה 12 מטרים, אלא שפורסמה הקלה לתוספת קומה וגובה המבנה עלה בהתאמה בשלושה מטרים".

גם במע"ר מבקשים יזמים הקלות והוועדה מעניקה: כך למשל חברת הבנייה "אביב", הבונה בשדרות החשמונאים ומחזיקה במתחם מגרשים  200-201(הכולל זכות לבניית שני בניינים בני 12 קומות כל אחד שיכללו 118 יחידות דיור) ביקשה וקיבלה אישור להעביר את המחסנים הדירתיים מקומת המרתף אל קומות המגורים, במקום פאטיו שתוכנן להיות במבנה.

הוועדה אישרה גם תוספת בנייה לבית הספר היסודי כרמים שבשכונת הכרמים. מדובר באישור תכנית בינוי ופיתוח שהיתה מחוץ לסדר היום של הוועדה אולם מאחר ומדובר בהגדלת בית ספר לטובת הציבור ופתיחת שנת הלימודים בספטמבר2018 , נוצרה הדחיפות בהליך האישור.

מדובר בתוספת בנייה למטרת הגדלת מספר כיתות הלימוד ולמרות שנמצא כי אין התאמה לתכנית הבינוי המאושרת, בשל לחץ בזמנים ועל מנת לקדם את הטיפול בבקשה להיתר לתוספת הכיתות , הובאה התכנית הבינוי לאישור הוועדה מחוץ לסדר היום. אושר לעירייה לבנות תוספת בשטח של כ-443 מ"ר שטח עיקרי וכ-80 מ"ר שטח שירות נטו לבית הספר לצורך בניית תוספת כיתות, מרחב מוגן וחדר מורים. הוועדה גם אישרה תכנית מציעה תוספת בשטח של  224 מ"ר נטו לבית ספר "קשת" בשכונת המגינים.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20