(new)ויקטורי
הרווחיות לקבלנים מפרוייקטים במסלול "מחיר למשתכן" נמוכה בכ-10% מפרוייקטים רגילים

הרווחיות לקבלנים מפרוייקטים במסלול "מחיר למשתכן" נמוכה בכ-10% מפרוייקטים רגילים

כך עולה מדו"ח ומצגת למשקיעים שסיפקה חברת "חנן מור" לבורסה •  בפרוייקט במע"ר הרווחיות עומדת על 26% בעוד שבפרוייקט העתידי בשכונת מורשת תרוויח החברה רק 16% מההשקעה

עד כמה הבנייה במסלול "מחיר למשתכן" כדאית או לא ליזמים ולקבלנים ניתן לראות בשני פרוייקטים שבונה אותה חברה, במקרה הזה "חנן מור", במודיעין.

מדו"ח תקופתי הכולל מצגת למשקיעים שהוגש לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך, כמתחייב בחוק, צצים המספרים לגבי שני הפרוייקטים של החברה: האחד במע"ר החדש של העיר ההולך ונבנה בימים אלה והשני הוא פרוייקט עתידי שבנייתו תחל בקרוב בשכונת מורשת.

במסגרת "מחיר למשתכן" הרווחיות שרושמות חברות קבלניות נמוכה יותר מזו הנרשמת בפרוייקטים שאינם כוללים דירות במסלול מוזל. במקרה הספציפי של השוואה בין המע"ר ושכונת מורשת בפרוייקטים של "חנן מור" הפער הוא של כעשרה אחוזים.

במע"ר בונה "חנן מור" 92 דירות (ובנוסף גם שטחי מסחר שלא נכללות בהשוואה הזאת) שלפי הדו"ח לבורסה 90 מהן כבר נמכרו. ההכנסות ממכירת כל הפרוייקט יגיעו ל-160 מיליון שקל כשהרווח הגולמי על פי הדו"ח יהיה 41 מיליון שקל. כלומר - רווח בשיעור של 26%, שיאפשר לחברה למשוך את יתרת העודפים הכספיים שתיווצר בתום הפרוייקט בסך של 41 מיליון שקל.

בפרוייקט במורשת תבנה החברה 242 דירות, מרביתן במסלול "מחיר למשתכן". ההכנסה הצפויה תהיה 343 מיליון שקל - הכנסה שתניב רווח גולמי של  54.6 מיליון שקל שהם 16% בלבד בשורת הרווח. הפרוייקט בשכונת מורשת אמור להסתיים בשנת 2022 והוא יאפשר על פי הדו"ח לחברה למשוך את יתרת העודפים מהפרוייקט בסך 109 מיליון שקל.

בתחום המסחר החברה בונה בשני הפרוייקטים שטחים יעודיים כאשר במע"ר היא בונה 1,917 מ"ר תחת המותג MORE STREET  כשעלות הבנייה של שטחי מסחר אלה מסתכמת ב-14 מיליון שקל. ההכנסות מהשכרת השטחים מוערכות בכארבעה מיליון שקל בשנה שהם כ-2,086 שקלים למ"ר. בשכונת מורשת החברה תבנה 3,250 מ"ר תחת המותג MORE LIFE כשעלות הבניה תגיע ל-37 מיליון שקלים וההכנסה מהשכרה תהיה 4.7 מיליון שקל בשנה שהם 1,440 שקלים למ"ר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20