(new)ויקטורי
נפתח הרישום לבתי הספר והגנים לשנה הבאה

נפתח הרישום לבתי הספר והגנים לשנה הבאה

הבוקר נפתח הרישום למוסדות החינוך לשנת תש"פ • עשרה בתי ספר יסודיים מוגדרים כ"על אזוריים" • המעוניינים להירשם אליהם מוזמנים ל"יום פתוח"

ביום שני ה-7 בינואר ייפתח הרישום למוסדות החינוך לשנת הלימודים ויימשך כשלושה שבועות - עד יום ראשון 27.1. הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. השיבוץ ייעשה בתום תקופת הרישום, כך שאין משמעות למועד בו בוצע הרישום על ידי התושבים. תוצאות הרישום יפורסמו במהלך חודש יוני. עלוני מידע על תהליך הרישום יחולקו לבתי התושבים באמצעות מעטפת הארנונה לחודש ינואר, והחל מהשבוע הבא ניתן יהיה לצפות בפורמט דיגיטלי מפורט של חוברת הרישום באתר העירייה או באפליקציה העירונית. הרישום מיועד לתלמידים בגילאי קדם חובה בני 4-3, לגני חובה, לכיתות א' ולכיתות ז'. השיבוץ לכיתות ז' בחינוך הממלכתי נעשה על פי בתי ספר מזינים, וניתן לצפות בהם באתר העירייה ובמידת הצורך להגיש בקשת העברה.

במסגרת הרישום לבתי הספר יסודיים ייפתחו עשרה בתי ספר לרישום על אזורי: דורות, היובל, עידנים, מעוז המכבים, ניצנים, אופק, קשת, רמון, עמית ונתיב זבולון. בימים הקרובים יקיימו בתי ספר אלה "ימים פתוחים".

העירייה תאפשר להורים לבחור עד שני מוסדות חינוך לרישום לשנת הלימודים. בעירייה ציינו כי אמנם האופציה השנייה הינה רשות אולם היא מומלצת מאוד וזאת על מנת לאפשר לתושבים אשר מסיבה זו או אחרת לא יתקבלו לבחירה הראשונה בחירה נוסף. במקרה שלא תהיה בחירה שנייה שיבוץ הילד ייעשה על ידי מינהל החינוך ו"בהתאם לאפשרויות ולאילוצים הקיימים".

תושבים חדשים שאינם רשומים כתושבי העיר אינם יכולים לבצע רישום באינטרנט ועליהם להגיע למרכז הרישום בעירייה. רישום זה יעשה לילדים החל מגיל 3 ועד לכיתה י"ב, בכפוף להצגת חוזה קנייה או שכירות דירה בעיר, במידה והם עדיין אינם מתגוררים בה. תושבים חדשים מתבקשים להצטייד בתעודות זהות מקוריות של שני ההורים, כולל ספח בו רשומים פרטי הילדים, וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הם עוברים, ובגיליון ציונים אחרון, לעולים לכיתות י' עד י"ב.

כתובת עדכנית של ההורים בעיר היא תנאי לביצוע הרישום ועל כן תושבים אשר עברו דירה בעיר וטרם עדכנו את כתובתם במרשם האוכלוסין מתבקשים לבצע זאת בהקדם. ניתן לבצע את העדכון במשרד הפנים שבבניין העירייה.

לתושבי נופים נפתח רישום לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים. ההחלטה על פתיחת מוסדות החינוך בשכונה הנופים תתקבל לאחר קבלת נתוני הרישום בשכונה.

במקביל ייפתח גם הרישום לצהרונים של עמותת סחלבים. הורים המעוניינים במסגרת צהרון יבצעו רישום באתר העמותה בנוסף לרישום למוסדות החינוך שיעשו באתר העירייה. הרישום לצהרון מותנה בהסדרת התשלום לעמותה ובמידה ולא יבוצע רישום לצהרון, התלמיד ישובץ למסגרת ללא צהרון.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20