(new)ויקטורי
זכו מההפקר

זכו מההפקר

 

הוועדה לתכנון ובניה אישרה לעמותת "ניצוץ הקדושה" להקים בית כנסת על מגרש ברחוב יעל הגיבורה בשכונת מוריה, זאת משום שבמקום נוצר "שטח הפקר"

(צילום: ארכיון)

מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים, כך גורס הפתגם היהודי המוכר, שקיבל לאחרונה משמעות מעשית יותר בשכונת מוריה במודיעין. הפתגם היהודי הזה מקבל משנה תוקף כשקוראים את החלטת ועדת התכנון והבניה העירונית, שאישרה לעמותת "ניצוץ הקדושה" לקבל חלק ממגרש צ-14 שברחוב יעל הגיבורה לטובת הקמת בית כנסת (על חלק מהגרש) לשימוש חברי העמותה.

המגרש ממוקם ברחוב יעל הגיבורה 62, ומפרש על פני שטח בן 644 מ"ר. לאור החלטת הוועדה תקים העמותה בית כנסת על פני 488 מ"ר, בנוסף ל-44 מ"ר נוספים של שטחי שירות.

מהבקשה שהונחה בפני הוועדה עולה סעיף מיוחד, הסעיף שבו מנמק אגף ההנדסה של העירייה מדוע הוועדה צריכה להעניק את ההיתר להקמת בית הכנסת. מתברר כי מדובר באי תכנון כולל של האזור, שיצר "שטח הפקר", כך לטענת הוועדה. "מגרש צ-14  הינו מגרש למבני ציבור אשר בחלקו העליון הפונה לאסתר המלכה נבנו גני ילדים ובית ספר. בחלקו התחתון הפונה ליעל הגיבורה, מוקמו לאורך השנים מבני ציבור שחלקם ניתנו כהקצאה לבתי כנסת. העובדה כי בית הכנסת מצטרף למגרש בהתאם לבקשה להקצאה יצרה מצב כי בשל חוסר תכנון כולל מלכתחילה נוצרו " שטחי הפקר", בין מבני הציבור השונים. לפיכך המלצת ההנדסה היא  לאשר את הבקשה להקמת המבנה בהקלות".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20