תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר Mnews – כל מה שמעניין במודיעין

ברוכים הבאים!

אנו מברכים אותך על השימוש באתר https://www.mnews.co.il אתר אשר בבעלות ומנוהל ע"י דנון תקשורת תדמיתית בע"מ ח.פ. 512490020 (להלן – האתר).

השימוש ו/או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין האתר ו/או בעליו (להלן – האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

תאריך עדכון אחרון: 08 דצמבר 2013

כללי

 1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.
 2. האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל על-ידי דנון תקשורת תדמיתית בע"מ ח.פ. 512490020, והינו שער תקשורתי לחשיפה בכל הקשור במודיעין, סביבת מודיעין וישראל, במגוון תחומים: חדשות, נדל"ן, עסקים, ילדים, משפחה, חינוך, בריאות, אוכל, פנאי וסגנון חיים, בילויים, פורום ועוד. כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם לבעלי האתר.
 3. "שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בטלפון החכם ו/או בטאבלט ו/או במכשירי קצה, בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, יצירת קולקציות, הרכבת קולקציות, רכישות, פניה למפרסמים, העלאת תכנים, העלאת תגובות, פורומים, צ'אט, וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. "תכנים" משמעם כל מידע ו/או ידע באתר לרבות ולא רק: כתבות, פרסומים, ידיעות, סקירות, סקירות מקצועיות, נתונים, הודעות, וכל מידע ו/או ידע אחרים, בכל פורמט ו/או בכל סידור, בין אם הם בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צדדים שלישיים ובי אם הם הועלו לאתר באמצעות המשתמשים.
 5. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.
  אופן ביצוע הרישום
 6. בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור תעודת הרישום. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.
 7. תנאי לרישום לאתר הינה קיומה של תיבת דואר אלקטרונית תקינה ופעילה, בבעלותך.
 8. גיל מינימאלי לקבלת שירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה או משתמשים שיש עליהם אפוטרופוס יידרשו להמציא את אישור הוריהם / האפוטרופוס לקבלת השירות, בדרך המתוארת באתר. הפיקוח, האחריות לשימוש ולתוצאותיו הינן של ההוראה / האפוטרופוס, לפי העניין, והאתר פטור מכל אחריות לכך.
 9. לאחר אישור הפרטים האישיים על ידך, במידה ותבקש להירשם לתכנים בתשלום ו/או לרכישת מנוי בתשלום ו/או לרכישת מוצרים ו/או לרכישת שירותים, תידרש כתנאי לכך להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. ניהול אמצעי התשלום, אבטחת המידע, ומדיניות הפרטיות עם מידע זה, כפופים לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. מתוך כך אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלום נוספים שיעמיד האתר לרשות המשתמשים (כדוגמת Paypal וכד'), ככל ואם יהיו, הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.
 10. שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין לאינטרנט, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 6 ומעלה או דומה במחשבך וכן לאפשר צפייה בקבצי pdf על ידי תוכנת מסוגAcrobat Reader או דומיה במחשבך ולאפשר הצגת Flash, וכן קיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעיל מוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר.
 11. תשלום בכרטיס אשראי ו/או בחשבון משלם מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין. מחירים ותשלומים
 12. ייתכן ותבקש לרכוש מנוי ו/או לרכוש מוצרים ו/או לרכוש שירותים ו/או לרכוש תוכן בתשלום (להלן – מוצרים), והכל באתר ושל האתר, יחולו התנאים הבאים.
 13. בתמורה למוצרים, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר. המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.
 14. התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי. הסליקה תבצע תשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי "קרדיט" בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברות האשראי.
 15. בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.
 16. קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.
 17. פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.
 18. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל מי מהמוצרים באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידי המשתמש.
 19. הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי, למעט במקרים המותרים בחוק. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.
 20. עם תום תקופת הרישום שלא הוארכה ו/או בהעדר תשלום מלא ומראש, פרטיך והמידע שלך עשויים להימחק מהמאגר.
 21. אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין אי ניצול מלא או ניצול חלקי של המוצרים (למעט במקרים הקבועים בחוק) וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בנידון. בכל מקום שבו ישנו באתר תשלום על בסיס תשלום חודשי, התשלום יתחש אוטומטית, ויושפע, בין היתר, מתקופת ההתחייבות.
 22. מדי פעם בפעם, ייתכן ויהיה ניתן יהיה להרשם לאתר דרך חשבונות של אתרים שונים כדוגמת FACEBOOK, PAYPAL וכדומה, ורישום כאמור כפוף למדיניות ולנהלי אותם אתרים.
 23. דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח בתקן PCI-DSS או בכל תקן על-פי הנחיית חברת האשראי, ובהתאם לנוהלים של חברת האשראי.התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:
 24. השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחר אחר מלבדך.
 25. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
 26. לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
 27. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 28. לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 29. מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל הפרטים שבחרת למסור בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך.
 30. לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני.
 31. לעדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיך האישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמתשמש. האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת.
 32. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם, על פי הסכם זה ו/או כל דין.
 33. האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.
 34. האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש.
 35. אתה מתחייב לשמור על הוראות מדינת ישראל וכל דין של מדינת ישראל. הוא הדין עם דיני המדינה שבהן אתה עושה שימוש באתר מחוץ לישראל.
 36. הנך מסכים כי, על האתר השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או האתר יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 37. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר ורישום יצירותיך. הנך מוזמן להיעזר בעמוד שאלות נפוצות באתר ולקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו.התחייבות לסודיות ופרטיות הפרטיות שלך חשבובה לנו!
 38. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.
 39. האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים לכל גורם שלישי, אלא אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או על פי הוראות הדין.
 40. האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך.
 41. האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות של האתר ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לשימוש באתר.
 42. האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר.
 43. אנו יכולים לעשות שימוש בדרכים טכנולוגיות הקיימות בדפדפן שלך (כדוגמת cookies) לצורך שמירת העדפותך. אם אינך מעוניין בכל תוכל להסיר אפשרות זו בדפדפן שלך, אולם עם הסרת אפשרות זו ייתכן ולא תוכל להתשמש בחלק משירותי האתר.
 44. האתר רשאי לעשות שימוש בסטטיסטיקות הנובעות מהפעילות שלך באתר. על מה אנו לא מתחייבים
 45. הנך מסכים, כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת, בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינן בשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/או התקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו.
 46. האתר עושה מאמצם כדי לפעול באופן רציף. יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי האתר אינו מתחייב כי יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות, שהשירותים ו/או השימוש יינתנו ללא הפרעות ו/או ללא תקלות, שינתנו כסדרם ו/או לא הפסקות ו/או ללא תקלות ו/או ללא טעויות. האתר יכול להפסיק את מתן השירותים ו/או להימחק מהשרתים ו/או למחוק מידע – ללא התראה, מפעם לפעם ו/או לצמיתות. לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ו/או למידע שלך שבאתר שנמחק ו/או שאין גישה אליו.
 47. האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו.
 48. האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקב סיבה מעבר לשליטתנו הסבירה.
 49. שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
 50. ההפנייה של האתר לרכישות ו/או לשירותים שונים ו/או למוצרים שונים של צדדים שלישיים (לרבות אלו המפרסמים ו/או מוצגים באתר) אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא יהיה לאתר כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם כל אלו ו/או תוצאותיהם.
 51. הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע מתפרסם על ידי צדדים שלישיים ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. האתר אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.
 52. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר, ומוסכם שהאתר אינו חייב לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד האתר ו/או בקשר עם צער ו/או עלבון ו/או נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני כל שהוא.
 53. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פרסומות באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על המערכת הממוחשבת שעליו האתר פועל או על המערכת הממוחשבת של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי האתר.
 54. הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.
 55. הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר.
 56. בכל מקום שבו תעלה תגובות לאתר, הינך מתחייב שלא להפר כל חוק בקשר לכך לרבות ולא רק הגנת הפרטיות, לשון הרע, חוקים המעניקים סודיות, דיני המחשבים, דיני החוזים וכל דין רלוונטי אחר. אתה מתחייב כי כל תגובה שתעלה לא תשפיל, תבזה או תפגע, בצורה ישירה ו/או עקיפה.
 57. עם כל שימוש באתר ו/או פרסום שאתה מעלה לאתר, אתה מעניק לאתר ו/או לצדדים שלישיים את הזכות להעלות תגובות בהתאם לשיקול דעתם. אם אתה חש כי התגובה אינה הולמת, תוכל ליצור עמנו קשר ישיר לאלתר וללא שהות על מנת שנשקול את הסרתה מהאתר (ועם הסרתה לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ואתה מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה כאמור), אולם אם התגובה פורסמה גם באתרים של צדדים שלישיים בכל דרך ידוע לך כי אין ולא תהיה לאתר כל שליטה ו/או יכולת להסיר תגובה זו, ועליך לפנות לאותם אתרים של צדדים שלייים לצורך כך.
 58. האתר רשאי לשנות את האתר ו/או את מבנהו ו/או לשנותו ו/או להסיר מידע ו/או לבצע כל שינוי ו/או להעלות ו/או לשנות ו/או להסיר תכנים ו/או תגובות ו/או להסיר כל מידע שהעלת, מעת לעת ו/וא לצמיתות, וללא התראה מראש. לא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
 59. אין ולא תהיה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אחריות ו/או חבות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה כל שהיא, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו והוא פוטר את האתר ו/או את העליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך ו/או עקב תוצאותיתהם.
 60. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל התקשרות שלך עם צדדים שלישים המפרסמים באתר ו/או תוצאותיהם לרבות ולא רק: תנאי ההתקשרות ו/או העברות כספיות ו/או דרישות כספיות ו/או החזרים כספיים ו/או ביטול עסקה ו/או הפרות הסכם ו/או תמחיר ו/או מצגים ו/או קבלת המוצר ו/או טעויות ו/או הטעיות ו/או פגמים במוצר ו/או כל עניין הקשור במוצר ו/או בשירות הניתן האתר, מתוך שכל אלה באחריותך הבלעדית. אתה פוטר את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. אתה תשפה את האתר מייד עם דרישה ראשונית לכך בדין כל תביעה שתופנה לאתר בקשר לאחריותך בסעיף זה ו/או בתקנון זה. העלאת תכנים על ידי הגולשים:
 61. אנו מאמינים בחופש הביטוי אך זאת מבלי לפגוע בחוקי המדינה ו/או ביתר הגולשים. לפיכך הינך מתחייב שלא לפרסם באתר (בדרך של העלאת קבצים ואו תכנים, רישום, פרסום וכדומה) תכנים בעלי אופי פלילי ו/או מבזה ו/או פוגעני ו/או מיני ו/או מאיים ו/או מוציאי לשון רע ו/או מפלים ו/או גזעניים ו/או מעודדים לבצע הפרת וק ו/או קוראים לבצע הפרת חוק ו/או מפרי כל דין אזרחי ו/או פלילי ו/או מזיקים ו/או פוגעים בפרטיות ו/או חושפים מידע סודי ו/או מידע שיש עליו צו איסור פרסום ו/או מידע שאסור לפרסום מכח כל דין ו/או הסכם ו'או בעלי תוכן מסחרי ו/או בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי ו/או שיווקי כל שהוא ו/או שאינם רלוונטיים למקום פרסומם.
 62. מכיוון שהתכנים שתעלה יהיו חשופים לעיני כל, אין לגעת כיצד הם ישפיעו על צדדים שלישיים ולכן לאתר שיקול הדעת הבלעדי להסיר כל תוכן ו/או פרסום שהעלת ואתה מוורת באופן בלתי חוזר על כל טענה בקשר לכך. אתה מתחייב לשפות את האתר בכל תביעה שיופנה אליו בקשר עם כל התכנים שלך ו/או הפרסומים שלך באתר.
 63. בעלאה ו/או במשלוח תכנים ו/או בפרסום תכנים אתה מעניק לאתר בקשר לתכנים אלו רישיון שימוש חינם, לא בלעדי, הניתן להעברה, שאינו מוגבל בזמן להציג ו/או לשכפל ו/או להעתיק (בכל מדיה ובכל דרך) ו/או לשמור ו/או לשווק ו/או לפרסם ו/או לעשות בהם שימוש של יחסי ציבור ו/או לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר מבלי שתהיה זכאי, ולא תהיה זכאי גם בעתיד, לכל תשלום בגין תכנים אלו.
 64. תשומת ליבך כי התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ כל שהוא לרבות ייעוץ אישי ו/או ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי ו/או ייעוץ מקצועי ו/או טיפול אחר, ושימוש ו/או ההסתמכות על האתר ו/או על הפרסומים באתר הינה באחריותך בלבד ואינם מחליפים ייעוץ מקצועי על ידי בעל מקצוע רלוונטי, והאתר לא יהיה אחראי לכל פעולה ו/או הסתמכות על תכנים אלו ולתוצאותיהם ולכל נזק ישיר ו/או עקיף בקשר עם כך. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה – הם הקובעים היחידים.
 65. אתה מתחייב שכל פרסום שלך יהיה מדוייק ככל שניתן ולא יפר כל זכות של צד שלישי ו/או הוראות כל דין.
 66. בקשר להעלאת תגובות ו/או פרסום ו/או העלאת תכנים ו/או שימוש בפורומים ו/או שימוש בצ'טים ו/או שימוש באתר, יחולו, בנוסף, התנאים הבאים: (א) התכנים, ההודעות והפרסומים הינם באחריות הבלעדית של מי שהעלה אותם (ב) האתר לא אחראי לכל שימוש ו/או התסמכות על התכנים (ג) האתר לא אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף בקשר עם התכנים ו/או עם הסתמכות עליהם ו/או עם תוצאותיהם (ד) האתר לא אחראי לכל פרסום ו/או דיוק בפרסום ו/או השמטה ו/או רשלנות בפרסום ו/או זדון בפרסום (ה) התכנים יפורסמו באתר וברשת האינטרנט, מבלי שתהיה לאתר היכולת להסירם מרשת האינטרנט (ו) אין להסתמך על המידע שמתקבל מכותבי התכנים ואין להניח כי הזהות שמוצגת של יתר המשתמשים נכונה ואותנטית (ז) האתר יכול להסיר תכנים לפי שיקול דעתו הבלעדי ואתה מוותר באופן בלחתי חוזר על כל טענה בקשר לכך (ח) האתר יוכל לעשות בתכנים כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי (ט) אתה מתחייב שלא להעלות תכנים שמפרים חוק ו/או פוגעים באתר ו/או צד שלישי ו/או עשויים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי (י) אתה מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי באתר (יא) אתה מתחייב שלא להוריד ו/או להעביר ו/או לצפות בתכנים ו/או בקבצים שאסורים לשימוש ו/או לצפיה ו/או לאחזקה (יב) לא להתשמש באתר לצורכי הונאה ו/או עבירות כל שהן (יג) לא ליצור קשר עם קטינים ו/או חסויים
 67. אתה מסכים באופן בלתי חוזר שנחשוף את פרטיך האישיים (ככל שידועים לנו) וכל פרט הקשור עם השימושים ו/או פעילותיך באתר (לרבות כתובת IP), ככל שיש לנו, בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או ביצוע עבירה פלילית ו/או קבלת צו שיפוטי ו/או הוראות הדין בענין זה ו/או נדרש לצורך שמירה ו/או הגנה על האינרסים של האתר ו/או להגנה על חיי אדם, רכושו ו/או גופו ו/או כבודו.
 68. את המתחייב לשמור על הנהלים הנוספים, כפי שיובאו מעת לעת על ידי האתר ו/או על ידי מנהלים באתר. ביטול הרישום על ידי המשתמש וביטול רכישות אנו מאמינים בסחר הוגן:
 69. באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.
 70. ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים – בכל שלאחר אישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו) ושינוייהם מפעם לפעם, כפי שתקפים במועד הביטול. קניין רוחני וזכויות יוצרים
 71. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק הסמליל והשמות Mnews ו/או מודיעין NEWS ונגזרותיהם, והשם והסמליל ונגזרותיהם), עיצוב האתר, "התכנים", התכנים המתפרסמים באתר, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הפריטים המפורסמים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.
 72. מלוא הקניין והקנין הרוחני של השירותים והמוצרים המתפרסמים באתר שייכים למפרסמים בלבד וכפוף לזכויותיהם.
 73. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של האתר בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר או ממאגרי הנתונים, בכל מדיה ובכל דרך, קיימות ו/או עתידיות, אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר מכל סוג כלשהו.
 74. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק בתכנים ו/או בזכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי. שונות
 75. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.
 76. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.
 77. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי ולא להפר כל חוק ו/או דין.
 78. ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: anat@modiinews.co.il או לטלפון: 08-9787878. כתובת בית העסק: אזור תעשיה שילת.

 

בברכת שימוש מהנה באתר!